SFS 2014:650 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

140650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 14 och 32 §§ lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag finns särskilda bestämmelser om handläggning hos Polis-

myndigheten, åklagare och domstol av mål och ärenden om brott där den
misstänkte inte har fyllt tjugoett år.

I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser.

14 §

3

Har någon som inte fyllt arton år gripits och beslutar åklagaren att inte

anhålla den unge, får Polismyndigheten hålla kvar den unge för att skyndsamt
kunna överlämna honom eller henne till föräldrarna, annan vårdnadshavare,
en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person.
Vad som nu sagts gäller dock endast om åklagaren funnit att den unge fort-
farande är skäligen misstänkt för brott.

För samma ändamål får Polismyndigheten hålla kvar den som inte har fyllt

arton år, om den unge har medtagits till förhör och är skäligen misstänkt för
brott.

Inte i något fall får någon enligt första eller andra stycket hållas kvar längre

än tre timmar efter åklagarens beslut eller förhöret. Den misstänkte får tas i
förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet.

32 §

4

Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3 §, 4 §, 6–12 §§, 13 §

första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna, 14 §, 18 § andra
stycket, 19 §, 21 § och 24 § rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla för
en sådan utredning som avses i 31 §.

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och

avslutas så snart det kan ske. Utredningen får inte pågå längre tid än tre måna-
der, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller
andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska, om det inte möter något hinder, ledas av en åklagare eller

en polisman som, med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga
lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1994:1760.

3 Senaste lydelse 2006:894.

4 Senaste lydelse 2010:478.

SFS 2014:650

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:650

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möj-

ligt samma åklagare och polismän anlitas för den nya utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.