SFS 2015:81 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

150081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 8, 11, 16–19 och 22 §§ och rubriken närmast före 16 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 39 §, och närmast före 39 § en ny

rubrik, av följande lydelse.

8 §

2

Om den unge, sedan straffvarning har beslutats enligt 16 §, misstänks

för att ha begått annat brott dessförinnan, får åklagaren besluta att inte inleda
förundersökning eller att lägga ned en påbörjad förundersökning beträffande
detta brott. Detta gäller dock inte, om något väsentligt allmänt eller enskilt in-
tresse åsidosätts genom att förundersökning inte äger rum.

11 §

3

I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han eller

hon fyllt arton år ska åklagaren, innan beslut fattas i åtalsfrågan, inhämta ytt-
rande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller det
annars finns skälig misstanke att han eller hon har begått brottet och sådant
yttrande inte inhämtats under förundersökningen. Yttrande behöver inte in-
hämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns förutsättningar
för straffvarning eller åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.

Om förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa, ska, om

möjligt, undersökningsledaren begära ett sådant yttrande som avses i första
stycket senast i samband med delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap.
18 § första stycket rättegångsbalken.

Ett yttrande ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden

tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en bedömning av om den unge
har ett särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon
utvecklas ogynnsamt. Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de åt-
gärder som nämnden avser att vidta. Åtgärderna ska redovisas i ett ungdoms-
kontrakt om de vidtas med stöd av socialtjänstlagen och i en vårdplan om de
vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna ska framgå av

1 Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

2 Senaste lydelse 1994:1760.

3 Senaste lydelse 2012:47.

SFS 2015:81

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:81

kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet ska, om undersökningsledaren eller, i
de fall som avses i första stycket, åklagaren begär det eller om nämnden fin-
ner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges personliga
utveckling och levnadsomständigheter i övrigt. Ett yttrande ska också inne-
hålla en bedömning av om ungdomstjänst är en lämplig påföljd med hänsyn
till den unges person och övriga omständigheter.

Nämnden ska även utan samband med yttrande lämna den som har ansvar

för att inhämta yttrande de upplysningar som denne begär i fråga om den
unge.

Straffvarning

16 §

4

Om någon har begått ett brott innan han eller hon har fyllt arton år, får

åklagaren besluta att underlåta åtal enligt 17 § (straffvarning).

Bestämmelser om möjligheter för åklagaren att besluta att underlåta åtal

finns också i 20 kap. 7 § rättegångsbalken (åtalsunderlåtelse).

I fråga om att underlåta åtal sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a §

rättegångsbalken.

17 §

5

Straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för sådan åtgärd

som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är
lämpligast för den unge:

1. vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453),
2. vård eller annan åtgärd enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-

ser om vård av unga, eller

3. annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd.
Straffvarning får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har skett av

okynne eller förhastande.

Vid bedömningen av om straffvarning ska beslutas ska åklagaren utöver

vad som följer av första och andra styckena särskilt beakta den unges vilja att
ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att avhjälpa
eller begränsa skadan, att på annat sätt gottgöra målsäganden eller att med-
verka till att medling kommer till stånd enligt lagen (2002:445) om medling
med anledning av brott.

Straffvarning får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller enskilt in-

tresse därigenom åsidosätts. Vid bedömningen av om något väsentligt allmänt
intresse åsidosätts ska det särskilt beaktas om den unge tidigare har gjort sig
skyldig till brott.

18 §

6

Den unge ska underrättas om ett beslut om straffvarning vid ett per-

sonligt möte med åklagaren inom två veckor efter det att beslutet har fattats.
Den unges vårdnadshavare eller någon annan som svarar för den unges vård
och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge
ska kallas till mötet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda skäl
mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara.

4 Senaste lydelse 1994:1760.

5 Senaste lydelse 2006:894.

6 Senaste lydelse 2002:382.

background image

3

SFS 2015:81

Är det uppenbart att ett personligt möte inte kan genomföras inom den tid

som anges i första stycket, får mötet äga rum senare. Kan ett personligt möte
inte genomföras, ska den unge underrättas skriftligen om beslutet.

19 §

7

Vid ett möte enligt 18 § ska åklagaren särskilt förklara innebörden av

beslutet om straffvarning och det skötsamhetskrav som detta är förenat med
och klargöra vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser.

22 §

8

Den som får straffvarning enligt 17 § ska iaktta skötsamhet.

Ett beslut om straffvarning får återkallas, om särskilda omständigheter för-

anleder det. Vid bedömningen av om återkallelse ska ske ska det särskilt be-
aktas om den unge har återfallit i brott inom sex månader från beslutet om
straffvarning.

Samverkan

39 §

Kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lag-

överträdare ska verka för att lokal samverkan mellan företrädare för kommu-
nerna och myndigheterna regelbundet sker i övergripande frågor om unga
lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 1994:1760.

8 Senaste lydelse 1994:1760.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.