SFS 2015:446 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

150446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 13 och 32 §§ lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

2 §

2

Förundersökning mot den som inte har fyllt arton år ska ledas av en

åklagare eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förord-
nat. Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom in-
tresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad
för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning en-

ligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyn-
digheten anlitas för att leda och genomföra den nya förundersökningen.

13 §

3

En polisman får uppmana den som har eller kan antas ha fyllt femton

men inte arton år att så snart som möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa eller
begränsa skada på grund av brott, om den unge har erkänt brottet eller det
annars med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att han eller hon har
begått brottet. En sådan uppmaning får dock ges endast om det är lämpligt
med hänsyn till omständigheterna. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska
målsägandens samtycke inhämtas innan uppmaningen ges.

En uppmaning enligt första stycket får även ges av en annan anställd vid

Polismyndigheten som myndigheten har utsett.

32 §

4

Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3, 4, 6–14 §§, 18 §

andra stycket, 19, 21 och 24 §§ rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla
för en sådan utredning som avses i 31 §.

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och

avslutas så snart det är möjligt. Utredningen får inte pågå längre tid än tre må-
nader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet
eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndighe-

ten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 1994:1760.

3 Senaste lydelse 1994:1760.

4 Senaste lydelse 2014:650.

SFS 2015:446

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:446

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lag-
överträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möj-

ligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att
leda och genomföra den nya utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.