SFS 1971:241

710241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:241 Lag

Utkom från trycket

den 15 jun i 197 1

480

om ändring i lagen (1964; 167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare;

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, medOudsnåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 1 och 9 §§ lagen (1964: 167) med sär­

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna

lydelse.

1 § Har brott begåtts av någon som vid tiden för brottet ej fyllt adcr-

ton år, må, utöver vad som följer av 20 kap. 7 § rättegångsbalken,
åklagare besluta att ej tala å brottet,

1 Prop. 1971: 100. JuU 11, rskr 166.

'Hl

öji

5

¬

background image

om den underårige ställes under övervakning jämlikt 26 § barna­

vårdslagen, omhändertages för samhällsvård enligt 29 § sagda lag eller
blir föremål för annan därmed jämförlig åtgärd eller utan dylik åtgärd
blir föremål för annan hjälp- och stödåtgärd samt det med skäl kan
antagas att härigenom vidtages vad som är lämpligast för hans till­

rättaförande, eller

om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande.

Åtal skall dock väckas, om det finnes påkallat ur allmän synpunkt.

9 §2 Ej må den som icke fyllt tjugo år dömas till fängelse, skyddstill­

syn eller ungdomsfängelse, med mindre den som har vårdnaden om

honom, där så lämpligen kunnat ske, blivit hörd i målet.

Innan någon som är under tjugoett år dömes till påföljd som avses

i första stycket skall den som utfört personundersökning i målet höras,

om skäl äro därtill.

Vårdnadshavare som höres enligt första stycket äger rätt till ersätt­

ning och förskott enligt vad om vittne är stadgat. Ersättningen skall
gäldas av statsverket.

SFS 1971:241

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig h örsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

2 Senaste lydelse 1969:163.

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.