SFS 1974:245

740245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 245

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestäm-

utkom fr an trycket

melser om unga lagöverträdare;

den 29 maj 1974

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 9 § lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna

lydelse.

9

Ej må den som icke fyllt aderton år dömas till fängelse, skydds­

tillsyn ell er ungdomsfängelse, med mindre den som har vårdnaden om
honom, där så lämpligen kunnat ske, blivit hörd i må let.

Innan någon som är under tjugoett år dömes till påföljd som avses i

första stycket skall den som utfört personundersökning i målet höras,

om skäl äro därtill.

Vårdnadshavare som höres enligt första stycket äger rätt till

ersättning och förskott enligt vad om vittne är stadgat. Ersättningen
skall gäldas av statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1974:44, LU 12, rskr 169.

^ Senaste lydelse 1971:241.

557

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.