SFS 1979:685

790685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:685 Lag

Utkom från trycket

den 17 juli 197 9

1738

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1964; 167) med särskil­

da bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna lydelse.

9

Ej må den som inte fyllt aderton år dömas till fängelse eller skydds­

tillsyn, med mindre den som har vårdnaden om honom, där så lämpligen
kunnat ske, blivit hörd i målet .

Innan någon som är under tjugoett år dömes till påföljd som avses i

första stycket skall den som utfört personundersökning i målet höras, om

skäl äro därtill.

Vårdnadshavare som höres enligt första stycket äger rätt till ers ättning

och förskott enligt vad om vittne är stadgat. Ersättningen skall gäldas av

statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På reger ingens vägnar

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:212. JuU 38, rskr 408.

Senaste lydelse 1974: 245,

:Ai

t

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.