SFS 1981:1286

811286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1286 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1981

om ämdrÉeg i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs i fråga om lagen (1964:16 7) med sär­

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare^

dels att i 4 och 13 § or det "barnavårdsnämnd" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot ordet "socialnämnd" i mots varande form,

dels att 1, 3 och 6 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 §' Har brott begåtts av någon som vid tiden för brottet ej fyllt aderton

år, får utöver vad som följer av 20 kap. 7 § rättegångsbalken, åklagare be­

sluta att underlåta åtal för brottet (åtalsunderlåtelse),

om den underårige bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med sär­

skilda bestämmelser om vård av unga eller blir föremål för annan därmed
jämförlig åtgärd eller utan sådan åtgärd blir föremål för annan hjälp- och
stödåtgärd samt det med skäl kan antas att härigenom vidtas vad som är
lämpligast för den underårige eller

om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande.

Åtal skall dock väckas, om det krävs ur allmän synpunkt.
I fråga om åtalsunderlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a §

rättegångsbalken.

3 § Om det finns skälig anledning till å talsunderlåtelse enligt denna lag,
skall åklagaren innan han beslutar i är endet inhämta yttrande från social­

nämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (1980:620) har ansva­
ret för den underårige. Yttrandet skall avse frågan om nämnden har vidta­

git eller avser att vidta någon åtgärd beträffande den underårige och om en
sådan åtgärd enligt nämndens mening är den lämpligaste för honom.

Nämndens yttrande skall, om åklagaren begär det eller nämnden finner

det erforderligt, även innefatta redogörelse för den underåriges personliga

utveckling samt hans vandel och levnadsomständigheter i övrigt.

Det åligger nämnden att avgiva sitt yttrande skyndsamt.
Åklagaren får utan att socialnämndens yttrande inhämtats besluta om

åtalsunderlåtelse,

1. om brottet är ringa, eller
2. om det är uppenbart att förutsättningar för åtalsunderlåtelse förelig­

ger.

Nämnden skall även utan samband med yttrande lämna åklagaren de

upplysningar som denne begär i fråga om den underårige.

6 § Om n ågon, som med stöd av 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket

lagen (1980: 621) med särskilda bestämmelser om vård av unga har intagits

2486

' Prop. 1981/82: 41, JuU 21, rskr 107.

^ Senaste lydelse av 4 § 1970:4 47.

^ Senaste lydelse 1971:241.

¬

background image

i ett sådant hem som avses i 12 § nämnda lag, misstänks för att ha begått

brott innan vården vid hemmet har avslutats, skall åklagaren, om brottet
hör under allmänt åtal, pröva om åtal lämpligen bör ske. Innan åtalsfrågan
avgörs, skall den som förestår vården vid hemmet höras, om det inte är

obehövligt.

SFS 1981:1286

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter LÖfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.