SFS 1983:378

830378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:378

Utkom från trycket

den 7 juni 1983

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

besltämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § lagen (1964:167) med särskil­

da bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna lydelse.

10 § Om det i mål m ot den som inte har fyllt tjugoett år finns anledning
att döma till annan påföljd än böter, bör för tjänstgöring i tingsrätt företrä­
desvis anlitas nämndemän med insikt och erfarenhet beträffande vård och

fostran av ungdom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

840

' Prop. !982/83;126, JuU 32, rskr 314,

Peter Löfmarck

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.