SFS 1983:921

830921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983: 921

Lag

Utkom frän trycket

ooi ändring i la gen (1964:167) med särskilda

den 19 december I 9S? bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 8 december 1983.

fe;

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i i S lagen (1964; 167) med särskil-

da b estämmelser om unga lagövertr ädare sktill ha nedan angivnti lydelse.

11 §" Om en tilltalad inte har fyllt arton ar och del finns anledning alt
döma till annan påföljd än böter, skall offentlig förs varare förordnas för
honom, om det inte är uppenbart att han saknar behov av törsvarare.

Denna lag träder i kraft den I januari 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84:23, JuU 7, rskr 50.

2402

- Senaste lydelse 1969:163.

tv

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.