SFS 1984:954

840954.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:954

Lag

Utkom från trycket

den 20 december 1984

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga l agöverträdare;

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att nuvarande 13 och 14 §§ skall betecknas 19 §,
dels att den nya 19 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 13-18 §§, av nedan

angivna lydelse.

13 § Kan ett barn misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett

brott får utredning rörande brottet inledas

1. om en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av

socialtjänstens insatser med avseende på barnet,

2. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har

tagit del i bro ttet,

3. om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom

brottet, eller

4. om det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum.

Har barnet inte fyllt tolv år får utredning inledas endast om det finns

synnerliga skäl.

Barnets vårdnadshavare och socialnämnden skall omedelbart underrät­

tas om att en utredning har inletts. Underrättelse till vårdnadshava ren får

dock underlåtas, om det finns särskilda skäl mot en u nderrättelse.

14 § Bestämmelserna om förundersökning i 23 k ap. 3 §, 4 §, 6-12 §§,

13 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna, 14 §,
17 §, 18 § andra stycket, 19 §, 21 § och 24 § rättegångsbalken skall i

tillämpliga delar gälla beträffande sådan utredning som avses i 13 §.

15 § Under utredning som avses i 13 § skall, om hinder inte möter,

företrädare för socialtjänsten närvara vid förhör med ba rnet.

Innan socialnämnden har yttrat sig angående betydelsen av en utredning

enligt 13 § första stycket 1, får utredningen inte omfatta annan åtgärd än

förhör med barnet. Om brottsmisstanken kvarstår efter förhöret, skall

protokoll över detta omgående sändas till socialnämnden.

16 § Har ett barn före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse
skulle ha kunnat följa och anträffas barnet på bar gärning eller på flykt från

brottsplatsen, får barnet gripas av envar. Om en enskild person har gripit

barnet, skall barnet skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta om barnet

skall frigeyeller hållas kvar för förhör.

2024

Prop. 1983/84: 187, JuU 1984/85: 6, rskr 37.

¬

background image

17 § �r ett barn misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott
får, om det finns särskilda skäl, beslag, husrannsakan och kroppsvisitation
enligt b estämmelserna i 27 och 28 kap. rättegångsbalken företas mot bar­

net. Vad som i 27 ka p. 7 och 8 §§ sägs om åtal och om verkan av att åtal

inte väcks skall i stället avse bevistalan och talan om förverkande samt

verkan av att sådan talan inte väcks. Tvångsmedel som avses i 24-26 kap.
rättegångsbalken får inte användas.

SFS 1984:954

18 § Har en utredning inletts med stöd av 13 § f örsta stycket 1, skall
sedan utredningen har avslutats protokoll över denna så snart som möjligt
sändas till socialnämnden.

19 § Misstänks ett barn för att före femton års ålder ha begått ett brott får
åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av social­

nämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare för barnet, begära prövning hos

domstol huruvida barnet begått brottet (bevistalan).

Vid bevistalan tillämpas bestämmelserna beträffande allmänt åtal för

brott, för vilket är stadgat fängelse i mer än et t år. I fråga om tvångsmedel

gäller 17 §. Sådan rättegångskostnad som avses i 31 kap. I § rättegångsb al­

ken skall statsverket stå för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.