SFS 1985:398

850398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:398

Utkom från trycket

den 12 juni 1985

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 9 §§ lag en (1964: 167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha nedan angivna

lydelse.

I

Om någon har begått ett brott innan han fy llt arton år, får åklagaren,

utöver vad som följer av 20 kap. 7 § rättegångsbalken, besluta att underlåta
åtal enligt följande bestämmelser (åtalsunderlåtelse).

Åtalsunderlåtelse får beslutas, om den underårige blir föremål för sådan

1006

' Prop. 1984/85; 171, SoU 31, rskr 356.

^ Senaste lydelse 1985: 14.

¬

background image

åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas

SFS 1985:398

vad som är lämpligast för den u nderårige:

1. vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620).

2. vård eller annan åtgärd enligt lagen (1980:621) med särskilda bestäm­

melser om vård av unga, eller

3. annan åtgärd som innebär att den underårige får hjälp eller stöd.
Åtalsunderlåtelse får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har

skett av okynne eller förhastande.

Åtalsunderlåtelse får dock inte beslutas, om något väsentligt allmänt

eller enskilt intresse därigenom åsidosätts.

I fråga om åtalsunderlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a §

rättegångsbalken.

9

Den som är under arton år får inte dömas till fängelse eller skydds­

tillsyn, om inte den som har vårdnaden om honom har blivit hörd i målet,
där så lämpligen kunnat ske.

Innan någon som är under tjugoett år döms till påföljd som avses i första

stycket skall den som har utfört personundersökning i målet höras, om det

finns skäl till det.

Rätten får överlämna åt socialnämnden att föranstalta om vård inom

socialtjänsten endast om det i målet finns ett yttrande av nämnden med det
innehåll som avses i 3 §. Ett sådant yttrande krävs också, om det inte finns

särskilda skäl, för att rätten skall få döma den som är under tjugoett år till
fängelse i mer än tre månader.

Vårdnadshavare som hörs enligt första stycket har rätt till ersättning och

förskott enligt vad som är föreskrivet om vittne. Ersättningen skall betalas

av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 85.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1979:685.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.