SFS 1990:61

900061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:61

Lag

Utkom frän trycket

OHi ändring i lagen (19 64:167) med särskilda

den 20 mars 1990

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 8 m ars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 6 § § lagen (1964: 167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha följande lydelse.

1 §' Om någon har begått ett brott innan han fyllt arton år, får åklagaren

besluta att underlåta åtal enligt bestämmelserna i denna lag (åtalsunderlå-

telse).
' Prop. 1989/90:28, SoUlS, rskr. 112.

86

^ Senaste lydelse 1988; 822.

¬

background image

�&talsunderlåtelse får beslutas, om den underårige blir föremål för sådan

SFS 1990:61

åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas

vad som är lämpligast för den underårige:

1. vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620),

2. vård eller annan åtgärd enligt lagen (1990 :52) med särskilda bestäm­

melser om vård av unga, eller

3. annan åtgärd som innebär att den underårige får hjälp eller stöd.
�&talsunderlåtelse får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har

skett av okynne eller förhastande.

Vid b edömningen av om åtalsunderlåtelse skall meddelas skall åklaga­

ren utöver vad som följer a v andra och tredje styckena särskilt beakta den
underåriges vilja a tt ersätta målsäganden för skada som uppkommit ge­
nom brottet eller att avhjälpa eller begränsa skadan.

�&talsunderlåtelse får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller

enskilt intresse därigenom åsidosätts.

Utöver vad som nu har sagts kan åtalsunderlåtelse meddelas enligt

20 kap. 7 § rättegångsbalken.

I frå ga om åtalsunderlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a §

rättegångsbalken.

6 §' Om någon, som med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga har intagits i ett sådant hem som avses i

12 § nämnda lag, misstänks för att ha begått brott innan vården vid
hemmet har avslutats, skall åklagaren, om brottet hör under allmänt åtal,
pröva om åtal lämpligen bör ske. Innan åtalsfrågan avgörs, skall d en som
förestår vården vid hem met höras, om det inte är obehövligt.

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

' Senaste lydelse 1981: 1286.

Lars Eklyckc

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.