SFS 1991:141

910141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:141

Utkom från trycket

den 23 april 1991

Lag

om ändring i la gen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 11 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1964; 167) med sär ­

skilda bestämmelser om unga lagöv erträdare skall inforas en ny paragraf,
6 d §, av följande lydelse.

6 d § ,Har någon som är under arton år gripits och beslutar åklagaren att

inte anhålla honom, får polismyndigheten hålla honom kvar for att kunna

skyndsamt överlämna honom till hans föräldrar, annan vårdnadshavare,
en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon a nnan lämplig vuxen per­
son. Vad som nu sagts gäller dock endast om åklagaren funnit att den unge
fortfarande är skäligen misstänkt för brott.

För samma ändamål får polismyndigheten hålla kvar den som är under

arton år, om han har medtagits till förhör och är skäli^n misstänkt för

brott.

Inte i något fall får någon enligt första eller andra stycket hållas kvar

längre än tre timmar efter åklagarens beslut respektive förhöret.

Denna lag träder i kraft den 30 april 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:86. JuU 19, rskr. 17 9.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.