SFS 1988:822

880822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:822

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

uikom från trycket

bestämmelser om unga lagöverträdare;

den 29 juni i 988

utfärdad den 14 juni 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1964; 167) med

särskilda bestä mmelser om unga lagöverträdare

dels att 1,3,5 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 6 a, 6 b och 6 c §§, med

följande lydelse.

1

Om någon har begått ett brott innan han fyllt arton år, får åklagaren

besluta att underlåta åtal enligt bestämmelserna i denna lag (åtalsunderlå-

telse).

Åtalsunderlåtelse får beslutas, om den underårige blir föremål för sådan

åtgärd som anges nedan och det med skäl kan an tas att därigenom vidtas

vad som är lämpligast för den underårige:

1. vård eller an nan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620),

2. vård ell er annan åtgärd enligt lagen (1980:621) med särski lda bestäm­

melserom vård av unga, eller

3. annan åtgärd som innebär att den underårige får hjälp eller stöd.

Åtalsunderlåtelse får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har

skett av okynne eller förhastande.

Vid bedömningen av om åtalsunderlåtelse skall meddelas skall åklagaren

utöver vad som följer av andra och tredje styckena särskilt beakta den

• f/

' Prop. 1987/88: 135. JuU 36, rskr. 403.

= Senaste lydelse 1985:398 .

1737

¬

background image

\

SFS 1988:822

underåriges vilja att ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom

brottet eller att avhjälpa eller begränsa skadan.

Åtalsunderlåtelse får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller

enskilt intresse därigenom åsidosätts.

Utöver vad som nu har sagts kan åtalsunderlåtelse meddelas enligt 20

kap. 7 8 rättegångsbalken.

I fråga om åtalsund erlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a 8

rättegångsbalken.

3 §•' Om det finns skälig anledning till åtalsunderlåtelse enligt denna lag,
skall åkl agaren innan han beslutar i ärendet inhämta yttrande från social­

nämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (1980: 620) har ansva­
ret för den underårige. Yttrandet skall avse frågan om nämnden har vidta­

git eller avser att vidta någon åtgärd beträffande den underårige och om en
sådan åtgärd enligt n ämndens mening är den lämpligaste för honom.

Nämndens yttrande skall, om åklagaren begär det eller nämnden finner

det erforderligt, även innefatta redogörelse för den underåriges personliga

utveckling samt hans vandel och levnadsomständigheter i övrigt.

Nämnden skall avge sitt yttrande skyndsamt. Yttrandet skall avges inom

två veckor från den dag då begäran om yttrande kom in till nämnden, om
inte längre tid är nödvändig med hänsyn till är endets beskaffenhet. Har
yttrande inte avgetts inom fyra veckor, skall åklagaren genast underrättas
om orsaken till dröjsmålet.

Åklagaren får utan att socialnämndens yttrande inhämtats besluta om

åtalsunderlåtelse,

1. om brot tet är ringa, eller

2. om det är uppenbart att förutsättningar för åtalsunderlåtelse förelig­

ger.

Nämnden skall även utan samband med yttrande lämna åklagaren de

upplysningar som denne begär i fråga om den underårige.

5 8" Den som får åtalsunderlåtelse enligt 1 8 skall iaktta skö tsamhet.

Ett beslut om åta lsunderlåtelse far återkallas, om särskilda omständighe­

ter föranleder det. Vid bedömningen av om återkallelse skall ske skall
särskilt beaktas om den underårige har återfallit i brott inom sex månader
från b eslutet om åtalsunderlåtelse.

6 a 8 Åklagaren får, utan hinder av de begränsningar som gäller enligt 48

kap. 4 8 första stycket första meningen rättegångsbalken, utfärda strafföre­

läggande för brott som begåtts av någon som ej fyllt arton år. om det kan

antas att den underårige, om åtal väckts, skulle ha dömts endast till böter.

Därvid skall åklagaren beakta de särskilda regler enligt vilka rätten kan

döma till lindrigare straff än vad som är för eskrivet för brottet.

1738

6 b § En polisman får anmoda den som har eller kan antas ha fyllt femton

men inte arton år att sä snart som möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa

eller begränsa skada på grund av brott, om den underårige erkänt brottet
eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att han

' Senaste lydelse I9KI; 1286.

" -Senaste lydelse I98.S: 14.

¬

background image

: ( ii

begått brottet. Anmodan får docki ske endast om det är lämpligt med

SFS 1988:822

hänsyn till oms tändigheterna. Om de t inte är uppenbart obehövligt, skall
målsägandens samtycke inhämtas innan anmodan sker.

6 c § Om någon som inte fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott,

skall vårdnadshavaren omedelbart underrättas, om det inte finns särskilda
skäl mot det.

12 § Mål mot den som ej fyllt tjugoett år skall alltid behandlas skynd­

samt.

Väcks allmänt åtal mot den som inte fyllt arton år för ett brott, för vilket

är föreskrivet fängelse i mer än ett år, skall de tidsfrister iakttas som är
föreskrivna för åtgärder i mål vari den tilltalade är häktad. I stället för den
tid om en vecka, som i 45 kap. 14 § rättegångsbalken är föreskriven för

hållande av huvudförhandling, skall gälla en tid om tv å veckor.

Inhämtar rätten yttrande från socialnämnden enligt 9 § tredje stycket,

skall nämnden yttra sig inom så dan tid att rätten kan hålla huvudförhand­

ling enligt reglerna i an dra stycket. Om ärendets beskaffenhet föranleder

det, får dock yttrandet med rä ttens medgivande avges senare.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1988.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.