SFS 1991:2043

912043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:2043

Utkom från trycket

den 15 januari 1992

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 12 §§ lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha följande lydelse.

9

Den som är under arton år får inte dömas till fängelse eller skydds­

tillsyn, om inte den som har vårdnaden om honom har blivit hörd i målet,

där så lämpligen kunnat ske.

Rätten får överlämna åt socialnämnden att föranstalta om vård inom

socialtjänsten endast om det i målet finns ett yttrande av nämnden med

det innehåll som avses i 3 §. Ett sådant yttrande krävs också, om det inte

finns särskilda skäl, för att rätten skall få döma den som är under tjugoett

år till fängelse i mer än tre månader.

Vårdnadshavare som hörs enligt första stycket har rätt till ersättning och

förskott enligt vad som är föreskrivet om vittne. Ersättningen skall betalas

av staten.

12

Mål mot den som ej fyllt tjugoett år skall alltid behandlas skynd­

samt.

Väcks allmänt åtal mot den som inte fyllt arton år för ett brott, för vilket

är föreskrivet fängelse i mer än ett år, skall d e tidsfrister iakttas som är

föreskrivna för åtgärder i mål vari den tilltalade är häktad. I stället för den

tid om en vecka, som i 45 kap. 14 § rättegångsbalken är föreskriven för
hållande av huvudförhandling, skall gälla en tid om två veckor.

Inhämtar rätten yttrande från socialnämnden enligt 9 § andra stycket,

skall nämnden yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhand­
ling enligt reglerna i andra stycket. Om ärendets beskaffenhet föranleder
det, får dock yttrandet med rättens medgivande avges senare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

3676

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:2, JuU4, rskr. 24.

^ Senaste lydelse 1985:398. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 1988:822.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.