SFS 1969:163

690163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 163

Lag

om ändring i lagen den 20 mars 1964- (nr 167) med särskilda licstäraiud^cr

om imga lagöverträdare;

given Stockholms slott den 23 maj I960.

od

nå de, Sveriges, Götcy'^

gotl förordna all 8^Q ^

e r 11 g l; all Yi, med rilisdagen

äeslämmelser om

^^Sen den 20 mars 1964 nicd ' , ^j n

"edan anges

l^^goverlrädare skall erhålla ändrad lydelse!'

\

Vo

Soil

l9Gi

19G9:25;1UJ32: RsUr 191.

Kl'

¬

background image

1969 • Nr 163 och 164

383

8 §.

Brottmål, vai "!

sig uppmärksamhet.

Finnes i mål mot den som ej fyllt tjugoett äi% att förhändlingens offeat-

ijcTbct år till iippenhar olägenhet till följd av den uppmärksamhet för vil­

ken de n tilltalade kan antagas bliva föremål, äger rätten förordna att må-

]el skal l iiandläggas inom stängda dörrar. Anses sådant förordnande böra

Dieddelas och ar jämväl någon som" fyllt tjugoett år tilltalad i inålet, skall

rätlen, om det finnes kunna ske utan att utredningen avsevärt försvåras,

handlägga åtalet mot den som är under tjugoett år såsom särskilt mål.

Utan h inder

— övervara handläggningen.

9 §•

Ej må den som icke fyllt tjugo år dömas till fängelse, skyddstillsyn eller

ungdomsfängelse, med mindre den som har vårdnaden om honom,' där så

i

lämpligen k unnat ske, blivit hord i målet.

Innan någon som är under tjugoett år dömes till påföljd som avses i

första stycket skall den som utfört personundersöluiing i målet böras, om

skål åro därtill.

11 §.

Saknar i fall, som sägs i 10 §, den tilltalade försvarare, skall offentlig

försvarare förordnas för honom, om det icke på grund av sakens beskaf­

fenhet eller eljest finnes uppenbart, att försvarare ej erfordras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\isso hava Vi detla med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Maj:ts

jNIin a llernådigsle Konnngs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.