SFS 1964:167

640167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 167

Lag

med särskilda Lesläiumelsei om unga lagöverträdare;

giren Stockholms slott den 20 mars 1904.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds u ä d e, Sveriges, G ci t c s och

^ e n d o s K o ii u n g, g ö r a v e t c r ! i g t: att Vi, med ril;sd'agcnL funnit

gott f örord na som följer.

I

Hnr brott begåtts av uägon som vid liden för brottet ej frdlt adcrton sir,

nia, ulöycr vad som följer av 20 kap, 7 § rättegångsbalken, uklagarc besluta

att cj tala ä brottet,

mal

, ••11

,,

,, """• J

"n

uyiiii aigaru ciuam-i o.,-

börlLt

" m ^ kimiilig sysselsättning samt det ined skul kan antagas ad

onf r H'?

för hans lillrältaförande, eller

förhastande.

' -Ji t>k all (lock vackas, om del finnes päkallal ur allmän synpunkt.

IWklOMJU 3; fcb,,,.

¬

background image

i.'

-I-.

i

1964 • Nr 167

Nämndens yttrande skall, om åklagaren begär det eller nämnden finner

del e rforderhgk aven innefatta redogörelse för den underåriges personuS

utveckling samt hans vandel och. levnadsomständigheter i övrigt

Det å ligger nämnden att avgiva sitt yttrande skyndsamt.
Xv bro ttet ringa, må åklagaren utan att barnavårdsnämndens yttrande in-

hämtals besluta att ej tala ä brottet.

Beslut att ej tala a brott skall på lämpligt sätt delgivas den underårige.

Underrättelse om beslutet skall ock, såframt åtgärd av barnavårdsnämnd

förutsättes, tillställas denna,

5 §.

Beslut att ej tala å brott må återkallas, såframt skäl äro därtill ur allmän

sjmpunkl.

6 §.

Angående prövming huruvida åtal bör väckas mot den som inskrivits vid

imgdomsvärdsskola eller som intagits å allmän vårdanstalt för alkoholmiss­

brukare är särskilt stadgat.

7

Den som är under aderton år må ej häktas med mindre synnerliga skäl

äro därtill.

8 §.

Brottmål, vari talan föres mot någon som ej fyllt tjugoett år, skall, om å

brottet kan följa svårare straff än böter, såvitt möjligt utsättas till handlägg­

ning i sådan ordning att målet ej tilldrager sig uppmärksamhet.

Finnes i mål mot den som ej fyllt tjugoett år, att förhandlingens offent-

i

lighet är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet för vilken

den underårige kan antagas hliva föremål, äger rätten förordna att målet

skall handläggas inom stängda dörrar. Anses sådant förordnande böra med­

delas o ch är jämväl någon som fjilt tjugoett år tilltalad i målet, skall rät­

ten, om det finnes kunna ske utan att utredningen avsevärt försväras, hand­
lägga åtalet mot den underårige såsom särskilt mål.

Utan hinder av beslut som meddelats enligt andra stycket må rätten med­

giva tilltalads anhöriga ävensom annan, vilkens närvaro kan väntas bliva
lill n ytta, att övervara handläggningen.

9 §.

Ej må den som icke fyllt tjugoett år dömas till fängelse, skyddstillsyn eller

ungdomsfängelse, med'mindre den som har vårdnaden om honom, dar sa

lämpligen kunnat ske, blivit hörd i målet. Har i sådant mål personundersok-

uing äg t rum, skall ock personundersökaren höras, om skal aro dartiii.

10 §

Förekommer i mål mot den som ej Vyllt tjugoett _är

Ijll annan påföljd än böter, bora för tjänstgöring i nämnd foretradesvi^^^^

Idas nämndemän med insikt och erfarenhet beträffande vård och fostran av

uugdom.

11 §

Saknar i fall, som sägs i 10 §, den underårige

försvarare förordnas för honom, om det icke på grund av sakens beskaffen
öet e ller eljest finnes uppenbart, att försvarare ej erfordras.

n,„t den son, ej fyllt tjugoett'^

backes allmänt åtal mot den som ej fyllt aderion ai

' 117—^^8000. Sv ens7{förfatiningssamlingl96i.rfr 163-~21S

¬

background image

^

- -Cv" . v • ^ t »v*^ •-

¥

IG/ och 1('8

lOGt

[v;i ver kor.

Mi,,|-n.icc^ n i-on linvn i.0S«ll

gS™i"S

H»" lylH fc,.,lo„ är

•n .1Tu.slglIniI•^ :iv liarn.nv;n;lsniii..iici ollcr hinssljTclsc, alilagnre,„„

.'"•I'r iiö/pSkallal ... 'allmä" ayiipnnkl hos .lon.slol hegara pi-iivning i„„„.

vll; te. alisslSaUk- hrgätl gärninscn

)•! § .

Oni bcv islahia skoll vnd som fftllcr hetnxftaiulc ällmänt atal for brott, för

vill ot 'ir

fän-clse i mer äu ett ar, äga motsvarande tillämpning. Vad

i 1 >4 ocli 115 kap. rällegängsbalken är stadgat skall doclc icke galla beträffan­

de dylik talan. Sådan rätIcgängskostnad som avses i SI leap. 1 § rättogängs-

baikön skall stanna ä statsverket.

Denna Jag trä der i kraft den 1 januari 1065, du lagarna den 19 maj 1944

t nr 215) oin eftergift avätal mot vissa iinderäriga och den 20 december 1946

i'nr 802) med visLa lic.stämmelscr om mfd rörande brott av iinderårig iipp-

Iiurn a lt gälla.

Del alla som vedcrliör luiva .sig h örsamligcn att cflerrätta. Till yttermera

visso hava Vi delta ined egen band iinclcrsl^rivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Slocklmlms slott den 20 mar.s 19 64.

GUSTAF ADOLF

{L. S.)

(Jiislilicdcpavlemcntet)

HERMAN' KLI.VG

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.