SFS 2016:547 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

160547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36, 36 e och 36 f §§ lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha föl-
jande lydelse.

36 §

2

Om någon är misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott

får, om det finns särskilda skäl, beslag, husrannsakan och kroppsvisitation
företas mot den unge, samt fotografi och fingeravtryck tas av honom eller
henne enligt bestämmelserna i 23 kap. 9 a §, 27 och 28 kap. rättegångsbalken.

Det som i 27 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan

av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan om förverkande
samt verkan av att sådan talan inte väcks.

Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken ska 28 kap.

13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge får hållas kvar
för ändamålet i högst tre timmar.

36 e §

3

Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap. 12 § andra stycket,

13 § första och andra styckena och 13 a § tredje stycket rättegångsbalken
gälla.

Vid kroppsbesiktning enligt 36 b § ska 28 kap. 3 a och 9 §§, 12 § andra

stycket andra meningen, 13 § andra stycket och 13 a § tredje stycket rätte-
gångsbalken gälla i tillämpliga delar.

36 f §

4

Mot den som är under femton år får endast de tvångsmedel användas

som är angivna i

1. denna lag,
2. 23 kap. 7–9 a §§ rättegångsbalken, eller
3. en annan författning där det uttryckligen föreskrivs att tvångsmedlet får

användas mot den som är under femton år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2 Senaste lydelse 2010:478.

3 Senaste lydelse 2010:478.

4 Senaste lydelse 2010:478.

SFS 2016:547

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:547

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mikael Tollerz
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.