SFS 2016:930 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2016:930 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
160930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LBPNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LBPNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LBPNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LBPNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LBPNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LBPNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LBPNMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda <br/>best�mmelser om unga lag�vertr�dare;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 oktober 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 5, 6 och 32 a �� lagen (1964:167)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r brott, ska</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">v�rdnadshavaren eller n�gon annan som svarar f�r den unges v�rd och fostran<br/>samt n�gon annan som har en fostrande roll i f�rh�llande till den unge<br/>omedelbart underr�ttas och kallas till f�rh�r som h�lls med den unge. Om den<br/>unge har gripits, anh�llits eller h�ktats p� grund av brottsmisstanken, ska en<br/>s�dan vuxen underr�ttas om detta och om sk�len f�r det samtidigt med under-<br/>r�ttelsen om brottsmisstanken eller annars omedelbart efter frihetsber�vandet.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Unders�kningsledaren f�r besluta att skjuta upp en underr�ttelse om brotts-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">misstanke, en kallelse till f�rh�r eller en underr�ttelse om frihetsber�vande<br/>om det �r n�dv�ndigt f�r att sakens utredning inte v�sentligen ska f�rsv�ras.<br/>N�r det inte l�ngre finns sk�l f�r beslutet ska en underr�ttelse omedelbart<br/>l�mnas. Detsamma g�ller en kallelse till f�rh�r. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En underr�ttelse eller kallelse enligt f�rsta stycket ska inte g�ras om det</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">strider mot den unges b�sta eller om det finns andra s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r ett brott</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som kan leda till f�ngelse, ska socialn�mnden genast underr�ttas. Av under-<br/>r�ttelsen ska det framg� huruvida den misst�nkte har tillfr�gats om han eller<br/>hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning<br/>av brott och hur den misst�nkte st�llt sig till ett deltagande.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den unge har gripits, anh�llits eller h�ktats p� grund av brottsmiss-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tanken, ska socialn�mnden underr�ttas om detta och om sk�len f�r det samti-<br/>digt med underr�ttelsen om brottsmisstanken eller annars genast efter frihets-<br/>ber�vandet. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om<br/>r�tt till tillg�ng till f�rsvarare i straffr�ttsliga f�rfaranden och f�rfaranden i samband<br/>med en europeisk arresteringsorder samt om r�tt att f� en tredje part underr�ttad vid fri-<br/>hetsber�vande och r�tt att kontakta tredje parter och konsul�ra myndigheter under fri-<br/>hetsber�vandet, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2002:382.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2002:447.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:930</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:930</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>32 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett juridiskt bitr�de ska f�rordnas f�r den unge</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vid en utredning enligt 31 � f�rsta stycket, om det inte �r uppenbart att</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">den unge saknar behov av det, och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vid en utredning enligt 31 � andra eller tredje stycket, om det finns syn-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nerliga sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om ett s�dant bitr�de g�rs av �klagaren eller den unges v�rd-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">nadshavare hos tingsr�tten. Best�mmelserna i 21 kap. 58 ��, 9 � tredje<br/>stycket och 10 � r�tteg�ngsbalken ska till�mpas i fr�ga om ett s�dant juridiskt<br/>bitr�de.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 27 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Mattias Larsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:478.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda
best�mmelser om unga lag�vertr�dare;

utf�rdad den 27 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 5, 6 och 32 a �� lagen (1964:167)

med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare ska ha f�ljande lydelse.

5 �

3

Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r brott, ska

v�rdnadshavaren eller n�gon annan som svarar f�r den unges v�rd och fostran
samt n�gon annan som har en fostrande roll i f�rh�llande till den unge
omedelbart underr�ttas och kallas till f�rh�r som h�lls med den unge. Om den
unge har gripits, anh�llits eller h�ktats p� grund av brottsmisstanken, ska en
s�dan vuxen underr�ttas om detta och om sk�len f�r det samtidigt med under-
r�ttelsen om brottsmisstanken eller annars omedelbart efter frihetsber�vandet.

Unders�kningsledaren f�r besluta att skjuta upp en underr�ttelse om brotts-

misstanke, en kallelse till f�rh�r eller en underr�ttelse om frihetsber�vande
om det �r n�dv�ndigt f�r att sakens utredning inte v�sentligen ska f�rsv�ras.
N�r det inte l�ngre finns sk�l f�r beslutet ska en underr�ttelse omedelbart
l�mnas. Detsamma g�ller en kallelse till f�rh�r.

En underr�ttelse eller kallelse enligt f�rsta stycket ska inte g�ras om det

strider mot den unges b�sta eller om det finns andra s�rskilda sk�l.

6 �

4

Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r ett brott

som kan leda till f�ngelse, ska socialn�mnden genast underr�ttas. Av under-
r�ttelsen ska det framg� huruvida den misst�nkte har tillfr�gats om han eller
hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning
av brott och hur den misst�nkte st�llt sig till ett deltagande.

Om den unge har gripits, anh�llits eller h�ktats p� grund av brottsmiss-

tanken, ska socialn�mnden underr�ttas om detta och om sk�len f�r det samti-
digt med underr�ttelsen om brottsmisstanken eller annars genast efter frihets-
ber�vandet.

1 Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om
r�tt till tillg�ng till f�rsvarare i straffr�ttsliga f�rfaranden och f�rfaranden i samband
med en europeisk arresteringsorder samt om r�tt att f� en tredje part underr�ttad vid fri-
hetsber�vande och r�tt att kontakta tredje parter och konsul�ra myndigheter under fri-
hetsber�vandet, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2002:382.

4 Senaste lydelse 2002:447.

SFS 2016:930

Utkom fr�n trycket
den 8 november 2016

background image

2

SFS 2016:930

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

32 a �

5

Ett juridiskt bitr�de ska f�rordnas f�r den unge

1. vid en utredning enligt 31 � f�rsta stycket, om det inte �r uppenbart att

den unge saknar behov av det, och

2. vid en utredning enligt 31 � andra eller tredje stycket, om det finns syn-

nerliga sk�l f�r det.

En ans�kan om ett s�dant bitr�de g�rs av �klagaren eller den unges v�rd-

nadshavare hos tingsr�tten. Best�mmelserna i 21 kap. 58 ��, 9 � tredje
stycket och 10 � r�tteg�ngsbalken ska till�mpas i fr�ga om ett s�dant juridiskt
bitr�de.

Denna lag tr�der i kraft den 27 november 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:478.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.