SFS 2016:930 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2016:930 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
160930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 27 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5, 6 och 32 a §§ lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

5 §

3

Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, ska

vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran
samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge
omedelbart underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge. Om den
unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmisstanken, ska en
sådan vuxen underrättas om detta och om skälen för det samtidigt med under-
rättelsen om brottsmisstanken eller annars omedelbart efter frihetsberövandet.

Undersökningsledaren får besluta att skjuta upp en underrättelse om brotts-

misstanke, en kallelse till förhör eller en underrättelse om frihetsberövande
om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras.
När det inte längre finns skäl för beslutet ska en underrättelse omedelbart
lämnas. Detsamma gäller en kallelse till förhör.

En underrättelse eller kallelse enligt första stycket ska inte göras om det

strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl.

6 §

4

Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott

som kan leda till fängelse, ska socialnämnden genast underrättas. Av under-
rättelsen ska det framgå huruvida den misstänkte har tillfrågats om han eller
hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning
av brott och hur den misstänkte ställt sig till ett deltagande.

Om den unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmiss-

tanken, ska socialnämnden underrättas om detta och om skälen för det samti-
digt med underrättelsen om brottsmisstanken eller annars genast efter frihets-
berövandet.

1 Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om
rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband
med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid fri-
hetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under fri-
hetsberövandet, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2002:382.

4 Senaste lydelse 2002:447.

SFS 2016:930

Utkom från trycket
den 8 november 2016

background image

2

SFS 2016:930

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

32 a §

5

Ett juridiskt biträde ska förordnas för den unge

1. vid en utredning enligt 31 § första stycket, om det inte är uppenbart att

den unge saknar behov av det, och

2. vid en utredning enligt 31 § andra eller tredje stycket, om det finns syn-

nerliga skäl för det.

En ansökan om ett sådant biträde görs av åklagaren eller den unges vård-

nadshavare hos tingsrätten. Bestämmelserna i 21 kap. 5�8 §§, 9 § tredje
stycket och 10 § rättegångsbalken ska tillämpas i fråga om ett sådant juridiskt
biträde.

Denna lag träder i kraft den 27 november 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:478.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.