SFS 2017:177 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

170177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 § lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

32 §

2 Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3, 4, 6–14 §§, 18–19,

21–21 d och 24 §§ rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla för en sådan
utredning som avses i 31 §.

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och

avslutas så snart det är möjligt. Utredningen får inte pågå längre tid än tre
månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffen-
het eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndig-

heten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte
möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga
lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möj-

ligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att
leda och genomföra den nya utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151.

2 Senaste lydelse 2015:446.

SFS 2017:177

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.