SFS 1998:25 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS 1998_25 Lag om ändring i lagen (1964_167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:25
Utkom från trycket
den 10 februari 1998

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 29 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 och 34 §§ lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138.

64

background image

SFS 1998:25

14 §2 Har någon som inte fyllt arton år gripits och beslutar åklagaren att

inte anhålla honom, får polismyndigheten hålla honom kvar för att kunna
skyndsamt överlämna honom till hans föräldrar, annan vårdnadshavare, en
tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person. Vad
som nu sagts gäller dock endast om åklagaren funnit att den unge fortfarande
är skäligen misstänkt för brott.

För samma ändamål får polismyndigheten hålla kvar den som inte har

fyllt arton år, om han har medtagits till förhör och är skäligen misstänkt för
brott.

Inte i något fall får någon enligt första eller andra stycket hållas kvar

längre än tre timmar efter åklagarens beslut respektive förhöret. Den som är
över femton år får därvid tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till
ordning eller säkerhet.

34 §3 Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse

skulle ha kunnat följa och anträffas han på bar gärning eller på flykt från

brottsplatsen, får han gripas av envar. Om en enskild person har gripit den
unge, skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta om den unge

skall friges eller hållas kvar för förhör. Den unge får inte tas i förvar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1994:1760.

3

Senaste lydelse 1994:1760.

65

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.