SFS 2019:299 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2019-299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

27 §2 Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska, om målet avser brott
på vilket fängelse kan följa, om möjligt sättas ut till handläggning på ett
sådant sätt att målet inte drar till sig uppmärksamhet.

Rätten får i mål mot den som inte har fyllt tjugoett år besluta att målet ska

handläggas inom stängda dörrar, om offentlighet vid förhandlingen är till
uppenbar olägenhet på grund av den uppmärksamhet den tilltalade kan antas
bli föremål för. Om rätten anser att ett sådant beslut bör meddelas och om
någon som har fyllt tjugoett år också är tilltalad i målet, ska rätten handlägga
åtalet mot den som är under tjugoett år som ett särskilt mål, om det kan ske
utan att utredningen avsevärt försvåras.

Även om beslut meddelas enligt andra stycket får rättens ordförande

tillåta att den tilltalades anhöriga och andra vars närvaro kan väntas bli till
nytta får närvara vid handläggningen.

I mål mot den som inte har fyllt arton år ska tingsrätten hålla huvud-

förhandling även om det inte finns anledning att döma till någon annan
påföljd än böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2005:691 (jfr 2007:636).

SFS

2019:299

Publicerad
den

28 maj 2019

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.