SFS 2020:618 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2020-618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 b § lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

30 b §2 Om någon som dömts till ungdomsvård, ungdomstjänst eller
ungdomsövervakning i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger
honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att följa ett
ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst eller ungdomsöver-
vakning får åklagaren i stället för att väcka talan enligt 32 kap. 4 § brotts-
balken besluta att varning ska meddelas den unge, om detta bedöms vara en
tillräcklig åtgärd.

Varning ska så snart det kan ske meddelas den unge vid ett personligt

möte. Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård
och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge
ska kallas till mötet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda
skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara.
Om frågan om varning gäller ungdomsövervakning bör i stället företrädare
för Kriminalvården ges tillfälle att närvara. Kan ett personligt möte inte
komma till stånd, ska den unge underrättas skriftligen om beslutet.

Vid mötet ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet och

klargöra vad följderna kan bli vid fortsatt misskötsamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.
2 Senaste lydelse 2006:894.

SFS

2020:618

Publicerad
den

27 juni 2020

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.