SFS 2001:152 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2001:152 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
010152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 5 april 2001

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels

att nuvarande 33�37 §§ skall betecknas 34�38 §§,

dels

att 24�26, 31 och 32 §§ samt de nya 34 och 38 §§ skall ha följande

lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 33 §, av följande lydelse.

24 §

2

För en misstänkt som inte har fyllt arton år skall offentlig försvarare

förordnas, om det inte är uppenbart att han saknar behov av försvarare. När
offentlig försvarare skall förordnas, skall undersökningsledaren göra anmä-
lan om det hos rätten.

25 §

3

Mål i tingsrätt och hovrätt mot den som inte har fyllt tjugoett år skall,

om det inte möter hinder, handläggas av lagfarna domare som särskilt har ut-
setts av domstolen att handlägga sådana mål. Detsamma skall gälla i fråga
om nämndemän som anlitas för tjänstgöring i sådana mål.

I mål som rör brott på vilket endast böter kan följa får andra än dem som

avses i första stycket anlitas.

26 §

4

När åtal väcks mot den som inte har fyllt arton år, skall tingsrätten

underrätta vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och
fostran om åtalet och om tidpunkten för huvudförhandlingen, om det inte
finns särskilda skäl mot det.

Om yttrande som avses i 11 § skall lämnas eller har lämnats av social-

nämnden, skall rätten underrätta nämnden om tidpunkten för huvudförhand-
lingen.

Om åtalet avser ett brott på vilket fängelse kan följa, skall vårdnadshava-

ren eller annan som avses i första stycket, höras i målet, om det kan ske och
det inte finns särskilda skäl mot det.

1

Prop. 2000/01:56, bet. 2000/01:JuU18, rskr. 2000/01:170.

2

Senaste lydelse 1994:1760.

3

Senaste lydelse 1994:1760.

4

Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2001:152

Utkom från trycket
den 19 april 2001

background image

2

SFS 2001:152

Vårdnadshavare eller annan som hörs enligt tredje stycket har rätt till er-

sättning och förskott enligt vad som är föreskrivet om vittne. Ersättningen
skall betalas av staten.

31 §

5

Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott

får utredning rörande brottet inledas

1. om en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av soci-

altjänstens insatser med avseende på den unge,

2. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har

tagit del i brottet,

3. om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brot-

tet, eller

4. om det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum.
Har den unge inte fyllt tolv år får utredning inledas endast om det finns

synnerliga skäl.

32 §

6

Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3 §, 4 §, 6�12 §§,

13 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna, 14 §,
17 §, 18 § andra stycket, 19 §, 21 § och 24 § rättegångsbalken skall i till-
lämpliga delar gälla beträffande sådan utredning som avses i 31 §.

En utredning som avses i 31 § skall bedrivas med särskild skyndsamhet.
Utredningen skall, om det inte möter hinder, ledas av en åklagare eller po-

lisman som, med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga lag-
överträdare, är särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, skall om

möjligt samma åklagare och polismän anlitas för den nya utredningen.

33 §

Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård

och fostran skall omedelbart underrättas om att en utredning som avses i
31 § har inletts samt kallas till förhör som hålls med den unge, om detta inte
är till men för utredningen eller det annars finns särskilda skäl mot det.

34 §

7

Socialnämnden skall omedelbart underrättas om att en utredning

som avses i 31 § har inletts. Vid förhör med den unge skall företrädare för
socialtjänsten närvara, om det inte möter hinder.

Innan socialnämnden har yttrat sig om betydelsen av en utredning enligt

31 § första stycket 1, får utredningen inte omfatta annan åtgärd än förhör
med den unge. Om det finns särskilda skäl får dock även andra åtgärder vid-
tas. Om brottsmisstanken kvarstår efter förhöret med den unge och efter an-
dra vidtagna åtgärder, skall protokoll över förhöret och åtgärderna omgå-
ende sändas till socialnämnden.

38 §

8

Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får

åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av social-
nämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare för den unge, begära prövning hos
domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).

5

Senaste lydelse 1994:1760. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 1994:1760.

7

Senaste lydelse av tidigare 33 § 1994:1760.

8

Senaste lydelse av tidigare 37 § 1994:1760.

background image

3

SFS 2001:152

Vid bevistalan tillämpas 25 § första stycket samt bestämmelserna beträf-

fande allmänt åtal för brott, för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än ett
år. I fråga om tvångsmedel gäller 36 §. Sådan rättegångskostnad som avses i
31 kap. 1 § rättegångsbalken skall staten svara för.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.