SFS 1998:608 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

980608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 11 §§ lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2 skall ha följande lydelse.

4 § En förundersökning mot den som inte har fyllt 18 år och som gäller
brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader skall
bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall avslutas och
beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor
från dagen för delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första
stycket rättegångsbalken. Tidsfristen får överskridas endast om det är
nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda
omständigheter.

11 § I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han fyllt
arton år skall åklagaren, innan han fattar beslut i åtalsfrågan, inhämta
yttrande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(1980:620) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller
det annars finns skälig misstanke att han har begått brottet. Yttrande
behöver inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns
förutsättningar för åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.

Ett yttrande enligt första stycket skall innehålla en redogörelse för vilka

åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en
plan för de åtgärder som nämnden avser att vidta, varvid arten,
omfattningen och varaktigheten av åtgärderna skall framgå. Yttrandet skall,
om åklagaren begär det eller om nämnden finner det nödvändigt, även
innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och hans
levnadsomständigheter i övrigt.

Nämnden skall även utan samband med yttrande lämna åklagaren de

upplysningar som denne begär i fråga om den unge.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1

Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.

2

Lagen omtryckt 1994:1760.

Svensk författningssamling

SFS 1998:608
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998: 608

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.