SFS 2002:382 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2002:382 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
020382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 18, 26 och 33 §§ lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha föl-
jande lydelse.

5 §

2

Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott,

skall vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran
samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge omedelbart
underrättas samt kallas till förhör som hålls med den unge, om detta inte är
till men för utredningen eller det annars finns särskilda skäl mot det.

18 §

3 Den unge skall underrättas om ett beslut om åtalsunderlåtelse vid ett

personligt sammanträffande med åklagaren inom två veckor efter det att be-
slutet har fattats. Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den
unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till
den unge skall kallas till sammanträffandet, om det inte möter hinder eller
annars finns särskilda skäl mot det. �ven företrädare för socialtjänsten bör
ges tillfälle att närvara.

�r det uppenbart att ett personligt sammanträffande inte kan genomföras

inom den tid som anges i första stycket får sammanträffandet äga rum se-
nare. Kan ett personligt sammanträffande inte genomföras skall den unge
underrättas skriftligen om beslutet.

26 §

4 När åtal väcks mot den som inte har fyllt arton år, skall tingsrätten

underrätta vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och
fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om
åtalet och om tidpunkten för huvudförhandlingen, om det inte finns särskilda
skäl mot det.

Om yttrande som avses i 11 § skall lämnas eller har lämnats av social-

nämnden, skall rätten underrätta nämnden om tidpunkten för huvudförhand-
lingen.

1 Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225.

2 Senaste lydelse 1994:1760.

3 Senaste lydelse 1994:1760.

4 Senaste lydelse 2001:152.

SFS 2002:382

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

2

SFS 2002:382

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Om åtalet avser ett brott på vilket fängelse kan följa, skall vårdnadshava-

ren eller annan som avses i första stycket, höras i målet, om det kan ske och
det inte finns särskilda skäl mot det.

Vårdnadshavare eller annan som hörs enligt tredje stycket har rätt till er-

sättning och förskott enligt vad som är föreskrivet om vittne. Ersättningen
skall betalas av staten.

33 §

5 Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges

vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den
unge skall omedelbart underrättas om att en utredning som avses i 31 § har
inletts samt kallas till förhör som hålls med den unge, om detta inte är till
men för utredningen eller det annars finns särskilda skäl mot det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2001:152.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.