SFS 2002:447 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

020447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha följande lydelse.

6 §

2

Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott

på vilket fängelse kan följa, skall socialnämnden genast underrättas. Av un-
derrättelsen skall det framgå om den misstänkte har tillfrågats om han eller
hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning
av brott samt hur den misstänkte ställt sig till deltagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269.

2

Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2002:447

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.