SFS 2001:459 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2001:459 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
010459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IHPIPB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IHPHPF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda <br/>best�mmelser om unga lag�vertr�dare;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 juni 2001.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 11 och 17 �� lagen (1964:167)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare skall ha f�ljande ly-<br/>delse. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om den som misst�nks f�r att ha beg�tt brott innan han fyllt</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">arton �r skall �klagaren, innan han fattar beslut i �talsfr�gan, inh�mta ytt-<br/>rande fr�n socialn�mnden i den kommun som enligt socialtj�nstlagen<br/>(2001:453) har ansvaret f�r den unge, om denne har erk�nt g�rningen eller<br/>det annars finns sk�lig misstanke att han har beg�tt brottet. Yttrande beh�ver<br/>inte inh�mtas om brottet �r ringa, om det �r uppenbart att det finns f�ruts�tt-<br/>ningar f�r �talsunderl�telse eller om det annars �r obeh�vligt.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett yttrande enligt f�rsta stycket skall inneh�lla en redog�relse f�r vilka</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">�tg�rder som n�mnden tidigare har vidtagit i fr�ga om den unge samt en plan<br/>f�r de �tg�rder som n�mnden avser att vidta, varvid arten, omfattningen och<br/>varaktigheten av �tg�rderna skall framg�. Yttrandet skall, om �klagaren be-<br/>g�r det eller om n�mnden finner det n�dv�ndigt, �ven inneh�lla en redog�-<br/>relse f�r den unges personliga utveckling och hans levnadsomst�ndigheter i<br/>�vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">N�mnden skall �ven utan samband med yttrande l�mna �klagaren de upp-</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">lysningar som denne beg�r i fr�ga om den unge.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">�talsunderl�telse f�r beslutas, om den unge blir f�rem�l f�r s�dan �t-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">g�rd som anges nedan och det med sk�l kan antas att d�rigenom vidtas vad<br/>som �r l�mpligast f�r den unge:</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">1. v�rd eller annan �tg�rd enligt socialtj�nstlagen (2001:453),<br/>2. v�rd eller annan �tg�rd enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�m-</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">melser om v�rd av unga, eller </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">3. annan �tg�rd som inneb�r att den unge f�r hj�lp eller st�d. <br/>�talsunderl�telse f�r ocks� beslutas, om det �r uppenbart att brottet har</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skett av okynne eller f�rhastande. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid bed�mningen av om �talsunderl�telse skall meddelas skall �klagaren</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ut�ver vad som f�ljer av f�rsta och andra styckena s�rskilt beakta den unges</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:608.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1994:1760.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2001:459</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2001:459</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">vilja att ers�tta m�ls�ganden f�r skada som uppkommit genom brottet, att<br/>avhj�lpa eller begr�nsa skadan eller att p� annat s�tt gottg�ra m�ls�ganden. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">�talsunderl�telse f�r inte beslutas, om n�got v�sentligt allm�nt eller en-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">skilt intresse d�rigenom �sidos�tts. Vid bed�mningen av om n�got v�sentligt<br/>allm�nt intresse �sidos�tts skall s�rskilt beaktas om den unge tidigare har<br/>gjort sig skyldig till brott.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Thomas Rol�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda
best�mmelser om unga lag�vertr�dare;

utf�rdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 11 och 17 �� lagen (1964:167)

med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare skall ha f�ljande ly-
delse.

11 �

2

I fr�ga om den som misst�nks f�r att ha beg�tt brott innan han fyllt

arton �r skall �klagaren, innan han fattar beslut i �talsfr�gan, inh�mta ytt-
rande fr�n socialn�mnden i den kommun som enligt socialtj�nstlagen
(2001:453) har ansvaret f�r den unge, om denne har erk�nt g�rningen eller
det annars finns sk�lig misstanke att han har beg�tt brottet. Yttrande beh�ver
inte inh�mtas om brottet �r ringa, om det �r uppenbart att det finns f�ruts�tt-
ningar f�r �talsunderl�telse eller om det annars �r obeh�vligt.

Ett yttrande enligt f�rsta stycket skall inneh�lla en redog�relse f�r vilka

�tg�rder som n�mnden tidigare har vidtagit i fr�ga om den unge samt en plan
f�r de �tg�rder som n�mnden avser att vidta, varvid arten, omfattningen och
varaktigheten av �tg�rderna skall framg�. Yttrandet skall, om �klagaren be-
g�r det eller om n�mnden finner det n�dv�ndigt, �ven inneh�lla en redog�-
relse f�r den unges personliga utveckling och hans levnadsomst�ndigheter i
�vrigt.

N�mnden skall �ven utan samband med yttrande l�mna �klagaren de upp-

lysningar som denne beg�r i fr�ga om den unge.

17 �

3

�talsunderl�telse f�r beslutas, om den unge blir f�rem�l f�r s�dan �t-

g�rd som anges nedan och det med sk�l kan antas att d�rigenom vidtas vad
som �r l�mpligast f�r den unge:

1. v�rd eller annan �tg�rd enligt socialtj�nstlagen (2001:453),
2. v�rd eller annan �tg�rd enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�m-

melser om v�rd av unga, eller

3. annan �tg�rd som inneb�r att den unge f�r hj�lp eller st�d.
�talsunderl�telse f�r ocks� beslutas, om det �r uppenbart att brottet har

skett av okynne eller f�rhastande.

Vid bed�mningen av om �talsunderl�telse skall meddelas skall �klagaren

ut�ver vad som f�ljer av f�rsta och andra styckena s�rskilt beakta den unges

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 1998:608.

3

Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2001:459

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:459

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

vilja att ers�tta m�ls�ganden f�r skada som uppkommit genom brottet, att
avhj�lpa eller begr�nsa skadan eller att p� annat s�tt gottg�ra m�ls�ganden.

�talsunderl�telse f�r inte beslutas, om n�got v�sentligt allm�nt eller en-

skilt intresse d�rigenom �sidos�tts. Vid bed�mningen av om n�got v�sentligt
allm�nt intresse �sidos�tts skall s�rskilt beaktas om den unge tidigare har
gjort sig skyldig till brott.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Rol�n
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.