SFS 2001:459 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2001:459 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
010459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 17 §§ lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha följande ly-
delse.

11 §

2

I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han fyllt

arton år skall åklagaren, innan han fattar beslut i åtalsfrågan, inhämta ytt-
rande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller
det annars finns skälig misstanke att han har begått brottet. Yttrande behöver
inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns förutsätt-
ningar för åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.

Ett yttrande enligt första stycket skall innehålla en redogörelse för vilka

åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en plan
för de åtgärder som nämnden avser att vidta, varvid arten, omfattningen och
varaktigheten av åtgärderna skall framgå. Yttrandet skall, om åklagaren be-
gär det eller om nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redogö-
relse för den unges personliga utveckling och hans levnadsomständigheter i
övrigt.

Nämnden skall även utan samband med yttrande lämna åklagaren de upp-

lysningar som denne begär i fråga om den unge.

17 §

3

�&talsunderlåtelse får beslutas, om den unge blir föremål för sådan åt-

gärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad
som är lämpligast för den unge:

1. vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453),
2. vård eller annan åtgärd enligt lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, eller

3. annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd.
�&talsunderlåtelse får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har

skett av okynne eller förhastande.

Vid bedömningen av om åtalsunderlåtelse skall meddelas skall åklagaren

utöver vad som följer av första och andra styckena särskilt beakta den unges

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 1998:608.

3

Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2001:459

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:459

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

vilja att ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att
avhjälpa eller begränsa skadan eller att på annat sätt gottgöra målsäganden.

�&talsunderlåtelse får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller en-

skilt intresse därigenom åsidosätts. Vid bedömningen av om något väsentligt
allmänt intresse åsidosätts skall särskilt beaktas om den unge tidigare har
gjort sig skyldig till brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.