SFS 2021:1104 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2021-1104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

28 §2 Rätten får döma till ungdomsvård endast om det i målet finns ett
yttrande av socialnämnden med det innehåll som avses i 11 §.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Christina Blomberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36.
2 Senaste lydelse 2006:894.

SFS

2021:1104

Publicerad
den

30 november 2021

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.