SFS 2005:691 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

050691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 § lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall ha följande lydelse.

27 §

2

Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år skall, om målet avser brott

på vilket fängelse kan följa, såvitt möjligt sättas ut till handläggning i sådan
ordning att målet inte tilldrar sig uppmärksamhet.

Om offentlighet vid förhandling i mål mot den som inte har fyllt tjugoett

år är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet den tilltalade
kan antas bli föremål för, får rätten förordna att målet skall handläggas inom
stängda dörrar. Anser rätten att ett sådant förordnande bör meddelas och är
också någon som har fyllt tjugoett år tilltalad i målet skall rätten, om det kan
ske utan att utredningen avsevärt försvåras, handlägga åtalet mot den som är
under tjugoett år som ett särskilt mål.

Även om beslut meddelas enligt andra stycket får rätten medge att den

tilltalades anhöriga, liksom annan vars närvaro kan väntas bli till nytta, får
närvara vid handläggningen.

I mål mot den som inte har fyllt arton år skall tingsrätten hålla huvudför-

handling även om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än bö-
ter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2005:691

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.