SFS 2022:317 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2022-317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 och 36 f §§ lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

36 §2 Om någon är misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott
får, om det finns särskilda skäl, beslag, husrannsakan, åtgärder för bio-
metrisk autentisering, genomsökning på distans och kroppsvisitation företas
mot den unge, samt fotografi och fingeravtryck tas av honom eller henne
enligt bestämmelserna i 23 kap. 9 a §, 27 och 28 kap. rättegångsbalken.

Det som i 27 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan

av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan om förverkande
samt verkan av att sådan talan inte väcks.

Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken ska 28 kap.

13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge får hållas kvar
för ändamålet i högst tre timmar.

36 f §3 Mot den som är under femton år får endast de tvångsmedel
användas som är angivna i

1. denna lag,
2. 23 kap. 7–9 a §§ och 28 kap. 10 f § rättegångsbalken, eller
3. en annan författning där det uttryckligen föreskrivs att tvångsmedlet får

användas mot den som är under femton år.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.
2 Senaste lydelse 2016:547.
3 Senaste lydelse 2016:547.

SFS

2022:317

Publicerad
den

4 maj 2022

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.