SFS 2022:1083 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2022:1083 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SFS2022-1083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare ska införas två nya paragrafer, 40 och
41 §§, och närmast före 40 § en ny rubrik av följande lydelse.

Resning
40 §
Om en ansökan om resning avser en tilltalad som inte har fyllt arton
år ska rätten underrätta vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för
den unges vård och fostran samt någon annan som har en fostrande roll i
förhållande till den unge om ansökan. En underrättelse ska inte lämnas om
det strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl.

41 § En ansökan om resning som avser en tilltalad som inte har fyllt
tjugoett år ska handläggas skyndsamt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:233, bet. 2021/22:JuU33, rskr. 2021/22:431.

SFS

2022:1083

Publicerad
den

29 juni 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.