SFS 2022:1096 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2022-1096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

5 §2 Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, ska
vårdnadshavaren eller någon annan som svarar för den unges vård och
fostran samt någon annan som har en fostrande roll i förhållande till den
unge omedelbart underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge.
Om den unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmiss-
tanken, ska i första hand en sådan vuxen eller i andra hand någon annan
lämplig vuxen person underrättas om detta och om skälen för det samtidigt
med underrättelsen om brottsmisstanken eller annars omedelbart efter
frihetsberövandet.

Undersökningsledaren får besluta att skjuta upp en underrättelse om

brottsmisstanke, en kallelse till förhör eller en underrättelse om frihets-
berövande om det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska
försvåras. När det inte längre finns skäl för beslutet ska en underrättelse
omedelbart lämnas. Detsamma gäller en kallelse till förhör.

En underrättelse eller kallelse enligt första stycket ska inte göras om det

strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl. En
underrättelse om frihetsberövande ska dock alltid lämnas till någon i den
krets av vuxna personer som anges i första stycket andra meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Sterner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:227, bet. 2021/22:JuU47, rskr. 2021/22:410.
2 Senaste lydelse 2016:930.

SFS

2022:1096

Publicerad
den

29 juni 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.