SFS 2022:1533 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2022-1533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

4 §2 En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller
brott på vilket fängelse kan följa ska bedrivas med särskild skyndsamhet.
Delgivning enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken av brotts-
misstanke ska ske så snart som möjligt efter det att misstanken har upp-
kommit under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen.
Förundersökningen ska avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så snart det
kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivningen av brotts-
misstanken.

Tidsfristen får dock överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn

till

1. att den misstänkte ska delta i medling enligt lagen (2002:445) om med-

ling med anledning av brott, eller

2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16.
2 Senaste lydelse 2006:894.

SFS

2022:1533

Publicerad
den

29 november 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.