SFS 2023:312 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2023-312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad den 25 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 7, 11, 31, 32, 34, 36 b, 36 e och 38 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 32 b och 38 a–38 d §§, av

följande lydelse.

7 §2 Vid förhör med den som inte har fyllt arton år och som är misstänkt
för ett brott på vilket fängelse kan följa ska en företrädare för socialtjänsten
närvara om det inte finns särskilda skäl mot det och det kan ske utan men
för utredningen.

11 §3 I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han eller
hon fyllt arton år ska åklagaren, innan beslut fattas i åtalsfrågan, inhämta
yttrande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller
det annars finns skälig misstanke att han eller hon har begått brottet och
sådant yttrande inte inhämtats under förundersökningen. Yttrande behöver
inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns förutsätt-
ningar för straffvarning eller åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehöv-
ligt.

Om förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa, ska, om

möjligt, undersökningsledaren begära ett sådant yttrande som avses i första
stycket senast i samband med delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap.
18 § första stycket rättegångsbalken.

Ett yttrande ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden

tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en bedömning av om den unge
har ett särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon
utvecklas ogynnsamt. Yttrandet ska i förekommande fall även innehålla en
redovisning av i vilken utsträckning den unge fullgjort en sådan tidigare
utdömd ungdomsvård eller ungdomstjänst som nämnden har uppgift om.
Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de åtgärder som nämnden
avser att vidta. Åtgärderna ska redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas
med stöd av socialtjänstlagen och i en vårdplan om de vidtas med stöd av
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Arten,
omfattningen och varaktigheten av åtgärderna ska framgå av kontraktet eller

1 Prop. 2022/23:78, bet. 2022/23:JuU21, rskr. 2022/23:193.
2 Senaste lydelse 1994:1760.
3 Senaste lydelse 2015:81.

SFS

2023:312

Publicerad
den

30 maj 2023

background image

2

SFS

2023:312

vårdplanen. Yttrandet ska, om undersökningsledaren eller, i de fall som avses i
första stycket, åklagaren begär det eller om nämnden finner det nödvändigt,
även innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och lev-
nadsomständigheter i övrigt. Ett yttrande ska också innehålla en bedömning
av om ungdomstjänst är en lämplig påföljd med hänsyn till den unges person
och övriga omständigheter.

Nämnden ska även utan samband med yttrande lämna den som har ansvar

för att inhämta yttrande de upplysningar som denne begär i fråga om den
unge.

31 §4 Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott
för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller ett
straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämp-
ling till ett sådant brott ska en utredning om brottet inledas, om inte särskilda
skäl talar emot det.

På begäran av socialnämnden får en utredning om brott även inledas i

andra fall avseende någon som inte har fyllt femton år, om socialnämnden
bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av
socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt
beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin
hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad
brottslighet begången av den unge.

I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utredning om

brott inledas avseende någon som inte har fyllt femton år

1. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har

tagit del i brottet,

2. om det behövs för att efterforska gods som har kommits åt genom

brottet eller som kan bli föremål för förverkande, eller

3. om det av andra skäl är påkallat med hänsyn till allmänna eller enskilda

intressen.

Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje

stycket inledas endast om det finns synnerliga skäl.

32 §5 Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3, 4, 6–14 §§, 18 b–19,
21, 21 b–21 d och 24 §§ rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla för en
sådan utredning som avses i 31 §. Efter att förhör hållits med den unge ska
bestämmelserna om insyn i 23 kap. 18 § samma balk gälla i tillämpliga delar
för en sådan utredning. När utredningen är slutförd ska bestämmelserna om
insyn i 23 kap. 18 a § samma balk tillämpas. Det som sägs om förundersökning
och åtal i den paragrafen ska i stället avse utredning enligt 31 § respektive
bevistalan enligt 38 §. Rätten att få en kopia i 23 kap. 21 a § samma balk gäller
i de fall då en bevistalan väcks.

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och

avslutas så snart det är möjligt. Utredningen får inte pågå längre tid än tre
månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffen-
het eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndig-

heten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte
möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lag-
överträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

4 Senaste lydelse 2010:478.
5 Senaste lydelse 2017:177.

background image

3

SFS

2023:312

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om

möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas
för att leda och genomföra den nya utredningen.

32 b § När en utredning enligt 31 § har inletts eller återupptagits ska lagen
(1988:609) om målsägandebiträde och lagen (1999:997) om särskild före-
trädare för barn gälla. Det som sägs om förundersökning och åtal i de lagarna
ska i stället avse utredning enligt 31 § respektive bevistalan enligt 38 §. Bestäm-
melserna om återbetalningsskyldighet i 8 § lagen om målsägandebiträde och
12 § lagen om särskild företrädare för barn ska dock inte gälla.

Bestämmelserna om anmälan i 23 kap. 5 § rättegångsbalken, om rätten att

närvara vid förhör i 23 kap. 10 § samma balk och om rätten att ställa frågor
vid förhör i 23 kap. 11 § samma balk ska gälla när ett målsägandebiträde har
förordnats.

34 §6 Socialnämnden ska omedelbart underrättas

1. när någon kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott

på vilket fängelse kan följa, och

2. när en utredning enligt 31 § har inletts.
Vid förhör med den unge i en utredning enligt 31 § första eller andra

stycket ska en företrädare för socialtjänsten närvara om det inte finns synner-
liga skäl mot det. Om det är fråga om en utredning enligt 31 § tredje stycket
ska en sådan företrädare närvara vid förhör med den unge om det inte finns
särskilda skäl mot det.

I fall som avses i 31 § andra stycket får ingen annan åtgärd än förhör med

den unge vidtas innan socialnämnden har begärt att en utredning ska inledas.
Om det finns särskilda skäl får dock även andra åtgärder vidtas.

Om brottsmisstanken kvarstår efter förhöret med den unge och efter andra

vidtagna åtgärder, ska protokoll över förhöret och åtgärderna omgående
sändas till socialnämnden.

36 b §7 Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen
ha brukat narkotika får kroppsbesiktning utföras genom att prov tas från
kroppen och undersöks, om det kan antas ha betydelse för att avgöra behovet
av socialtjänstens insatser för den unge.

Sådan kroppsbesiktning beslutas av åklagare.
Socialnämnden ska omedelbart underrättas om resultatet av en sådan

kroppsbesiktning. Detsamma gäller den unges vårdnadshavare eller annan
som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande
roll i förhållande till den unge, om det inte finns särskilda skäl mot det.

36 e §8 Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap. 12 § tredje stycket,
13 § första och andra styckena och 13 a § tredje stycket rättegångsbalken
gälla.

Vid kroppsbesiktning enligt 36 b § ska 28 kap. 3 a och 9 §§, 12 § tredje

stycket andra meningen, 13 § andra stycket och 13 a § tredje stycket rätte-
gångsbalken gälla i tillämpliga delar.

6 Senaste lydelse 2010:478.
7 Senaste lydelse 2010:478.
8 Senaste lydelse 2016:547.

background image

4

SFS

2023:312

38 §9 Åklagaren ska begära prövning i domstol av om den unge har begått
ett brott (bevistalan) om

1. brottet har begåtts innan den unge har fyllt femton år,
2. det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fem år för brottet,

eller det är fråga om ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller
en straffbelagd stämpling till ett sådant brott,

3. en utredning enligt 31 § har slutförts om brottet, och
4. det skulle ha funnits tillräckliga skäl för åtal om brottet hade begåtts

efter att den unge har fyllt femton år.

Även om det är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fem år för brottet

får en bevistalan väckas om det finns synnerliga skäl för det.

Bevistalan får inte väckas om det finns särskilda omständigheter som talar

mot det.

38 a § Socialnämnden och Inspektionen för vård och omsorg får göra en
framställning hos åklagare om att bevistalan ska väckas.

38 b § Om det inte möter något hinder ska bevistalan föras av en åklagare
som genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare är
särskilt lämpad för uppgiften.

Vid en bevistalan tillämpas 25 § första stycket och bestämmelserna om

allmänt åtal för brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. I
fråga om tvångsmedel gäller 36–36 f §§. Sådan rättegångskostnad som
avses i 31 kap. 1 § rättegångsbalken ska staten svara för.

38 c § En dom om bevistalan som har fått laga kraft får undanröjas efter
ansökan av åklagaren, om

1. det genom utredning som inte har lagts fram tidigare framgår att den

vars skuld prövats hade fyllt femton år vid gärningen, och

2. åklagaren gör sannolikt att han eller hon inte har kunnat åberopa

utredningen vid den rätt som har meddelat domen eller genom att överklaga
domen, eller om han eller hon annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.

Ansökan ska göras skriftligen hos hovrätten om domen har meddelats av

en tingsrätt och i annat fall hos Högsta domstolen. Ansökan ska göras inom
ett år från det att åklagaren fick kännedom om utredningen. För ansökan
gäller 58 kap. 5 § rättegångsbalken. Vid förfarandet gäller bestämmelserna
om allmänt åtal för brott i tillämpliga delar.

Om Högsta domstolen prövar frågan om undanröjande, ska ett bifall till

ansökan omfatta både tingsrättens och hovrättens dom.

38 d § Sedan en dom om bevistalan har fått laga kraft, får resning beviljas
under samma förutsättningar som gäller enligt 58 kap. 2 och 3 §§ rättegångs-
balken. Vid förfarandet gäller 58 kap. 4–10 §§ samma balk i tillämpliga
delar. Den unge ska dock inte åläggas att ersätta motparten eller staten för
kostnaderna i resningsärendet. Det som sägs om förundersökning i 58 kap.
6 a § samma balk ska i stället avse en utredning enligt 31 §.

9 Senaste lydelse 2010:478.

background image

5

SFS

2023:312

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Christina Blomberg

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.