SFS 2010:478 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

100478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 31–34 och 36–38 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 36 a–36 f §§, av följan-

de lydelse.

31 §

2

Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott

för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller ett
straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämp-
ling till ett sådant brott ska en utredning om brottet inledas, om inte särskilda
skäl talar emot det.

På begäran av socialnämnden får en utredning om brott även inledas i

andra fall avseende någon som inte har fyllt femton år, om socialnämnden
bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av
socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt
beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin
hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad
brottslighet begången av den unge.

I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utredning om

brott inledas avseende någon som inte har fyllt femton år

1. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har

tagit del i brottet,

2. om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brot-

tet eller som kan bli föremål för förverkande, eller

3. om det av andra skäl är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt

eller enskilt intresse.

Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje

stycket inledas endast om det finns synnerliga skäl.

32 §

3

Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. 3 §, 4 §, 6–12 §§,

13 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna, 14 §,

1 Prop. 2009/10:105, bet. 2009/10:25, rskr. 2009/10:316.

2 Senaste lydelse 2001:152.

3 Senaste lydelse 2001:152.

SFS 2010:478

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:478

17 §, 18 § andra stycket, 19 §, 21 § och 24 § rättegångsbalken ska i tillämp-
liga delar gälla för en sådan utredning som avses i 31 §.

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och

avslutas så snart det kan ske. Utredningen får inte pågå längre tid än tre
månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffen-
het eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska, om det inte möter något hinder, ledas av en åklagare

eller en polisman som, med avseende på intresse och fallenhet för arbete
med unga lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möj-

ligt samma åklagare och polismän anlitas för den nya utredningen.

32 a §

4

Ett juridiskt biträde ska förordnas för den unge

1. vid en utredning enligt 31 § första stycket, om det inte är uppenbart att

den unge saknar behov av det, och

2. vid en utredning enligt 31 § andra eller tredje stycket, om det finns syn-

nerliga skäl för det.

Ansökan om sådant biträde görs av åklagaren eller den unges vårdnads-

havare hos tingsrätten. Bestämmelserna i 21 kap. 5–8 §§, 9 § andra stycket
och 10 § rättegångsbalken ska tillämpas beträffande sådant juridiskt biträde.

33 §

5

Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård

och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge
ska omedelbart underrättas

1. om den unge kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett

brott, och

2. om en utredning enligt 31 § har inletts avseende den unge.
Den som ska underrättas enligt första stycket ska kallas till förhör som

hålls med den unge.

Första och andra styckena gäller inte om det är till men för utredningen

eller det i övrigt finns särskilda skäl mot det.

34 §

6

Socialnämnden ska omedelbart underrättas

1. när någon kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott

på vilket fängelse kan följa, och

2. när en utredning enligt 31 § har inletts.
Vid förhör med den unge i en utredning enligt 31 § tredje stycket ska före-

trädare för socialtjänsten närvara, om det inte möter något hinder. Är det frå-
ga om en utredning enligt 31 § första eller andra stycket krävs särskilda skäl
för att företrädare för socialtjänsten inte ska närvara.

I fall som avses i 31 § andra stycket får ingen annan åtgärd än förhör med

den unge vidtas innan socialnämnden har begärt att en utredning ska inledas.
Om det finns särskilda skäl får dock även andra åtgärder vidtas.

Om brottsmisstanken kvarstår efter förhöret med den unge och efter andra

vidtagna åtgärder, ska protokoll över förhöret och åtgärderna omgående
sändas till socialnämnden.

4 Senaste lydelse 2006:894.

5 Senaste lydelse 2002:382.

6 Senaste lydelse 2001:152.

background image

3

SFS 2010:478

36 §

7

Är någon misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott

får, om det finns särskilda skäl,

1. beslag, husrannsakan och kroppsvisitation företas mot den unge, samt
2. fotografi och fingeravtryck tas av den unge
enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap. rättegångsbalken.
Det som i 27 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken sägs om åtal och om

verkan av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan om
förverkande samt verkan av att sådan talan inte väcks.

36 a §

Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått

ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år eller
ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd
stämpling till ett sådant brott får kroppsbesiktning företas, om det är av syn-
nerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet.

36 b §

Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen

ha brukat narkotika får kroppsbesiktning genom tagande av prov från krop-
pen och undersökning av sådana prov företas, om det kan antas vara nödvän-
digt för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge.

Sådan kroppsbesiktning beslutas av åklagare.
Socialnämnden ska omedelbart underrättas om resultatet av en sådan

kroppsbesiktning. Detsamma gäller den unges vårdnadshavare eller annan
som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande
roll i förhållande till den unge, om det inte finns särskilda skäl mot det.

36 c §

Den som ska kroppsbesiktigas enligt 36 a eller 36 b § får hållas kvar

för ändamålet upp till tre timmar eller om det finns synnerliga skäl, ytterli-
gare tre timmar.

36 d §

Kroppsbesiktning enligt 36 a eller 36 b § får inte verkställas eller

bevittnas av någon annan än en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en
person som är av samma kön som den unge. Kroppsbesiktning som enbart
innebär att blodprov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys
tas på den unge, får dock verkställas eller bevittnas av någon som inte är av
samma kön som den unge.

36 e §

Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap. 12 § andra stycket

och 13 § första och andra styckena rättegångsbalken gälla.

Vid kroppsbesiktning enligt 36 b § ska 28 kap. 3 a och 9 §§, 12 § andra

stycket andra meningen och 13 § andra stycket rättegångsbalken gälla i till-
lämpliga delar.

36 f §

Mot den som är under femton år får endast de tvångsmedel använd-

as som är angivna i

1. denna lag,
2. 23 kap. 7–9 §§ rättegångsbalken, eller
3. en annan författning där det uttryckligen föreskrivs att tvångsmedlet får

användas mot den som är under femton år.

7 Senaste lydelse 2006:894.

background image

4

SFS 2010:478

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

37 §

8

När en utredning enligt 31 § har avslutats ska utredningsprotokollet

så snart som möjligt sändas till socialnämnden.

38 §

Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får

åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av social-
nämnden, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den unge, begära pröv-
ning hos domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).

Vid bevistalan tillämpas 25 § första stycket och bestämmelserna om all-

mänt åtal för brott, för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. I frå-
ga om tvångsmedel gäller 36–36 f §§. Sådan rättegångskostnad som avses i
31 kap. 1 § rättegångsbalken ska staten svara för.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Bestämmelsen i 32 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller för utred-

ningar som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

8 Senaste lydelse 2001:152.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.