SFS 2010:577 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

100577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

29 §

2

Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska alltid behandlas

skyndsamt.

Väcks allmänt åtal mot den som inte har fyllt arton år för ett brott för vil-

ket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, ska de tidsfrister iakttas
som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är häktad.

Inhämtar rätten yttrande från socialnämnden enligt 28 §, ska nämnden

yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhandling enligt reglerna
i andra stycket. Om ärendets beskaffenhet föranleder det, får yttrandet med
rättens medgivande lämnas senare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2 Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2010:577

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.