SFS 2007:1000 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2007:1000 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
071000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBDODM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBDODM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBDODM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CBDODM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBDODM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CBDODL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 20 � lagen (1971:289) om all-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nna f�rvaltningsdomstolar</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft10">Valbar till n�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt �r varje svensk</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">medborgare som �r folkbokf�rd i det l�n eller den del av l�net som h�r till<br/>kammarr�ttens eller l�nsr�ttens domkrets och som inte �r under�rig eller har<br/>f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Anst�lld vid domstol, Skatteverket, l�nsstyrelse eller under l�nsstyrelse</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lydande myndighet eller F�rs�kringskassan f�r inte vara n�mndeman. Det-<br/>samma g�ller lagfaren domare, �klagare, polisman och advokat eller annan<br/>som har till yrke att f�ra andras talan inf�r r�tta samt ledamot av skatte-<br/>n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammarr�tt. <br/>Till n�mndeman b�r endast den utses som med h�nsyn till omd�mesf�r-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">m�ga, sj�lvst�ndighet, laglydnad och �vriga omst�ndigheter �r l�mplig f�r<br/>uppdraget.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte skyldig</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som n�mndeman<br/>�r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter fyra �r. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Domstolen pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet.</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1981:1323.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2006:851.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1000</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 20 � lagen (1971:289) om all-

m�nna f�rvaltningsdomstolar

2 skall ha f�ljande lydelse.

20 �

3

Valbar till n�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt �r varje svensk

medborgare som �r folkbokf�rd i det l�n eller den del av l�net som h�r till
kammarr�ttens eller l�nsr�ttens domkrets och som inte �r under�rig eller har
f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

Anst�lld vid domstol, Skatteverket, l�nsstyrelse eller under l�nsstyrelse

lydande myndighet eller F�rs�kringskassan f�r inte vara n�mndeman. Det-
samma g�ller lagfaren domare, �klagare, polisman och advokat eller annan
som har till yrke att f�ra andras talan inf�r r�tta samt ledamot av skatte-
n�mnd.

N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammarr�tt.
Till n�mndeman b�r endast den utses som med h�nsyn till omd�mesf�r-

m�ga, sj�lvst�ndighet, laglydnad och �vriga omst�ndigheter �r l�mplig f�r
uppdraget.

Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte skyldig

att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som n�mndeman
�r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter fyra �r.

Domstolen pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2006:851.

SFS 2007:1000

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.