SFS 2007:1000 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2007:1000 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
071000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2 skall ha följande lydelse.

20 §

3

Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är varje svensk

medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till
kammarrättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelse

lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte vara nämndeman. Det-
samma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan
som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skatte-
nämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesför-

måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman
är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2006:851.

SFS 2007:1000

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.