SFS 2014:905 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

140905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19, 20 och 21 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

19 §

3

Nämndemän utses genom val. Val förrättas av landstingsfullmäktige.

I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal
personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val
finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska

väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i
hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är be-
hörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han
eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en all-

sidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.
Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör
de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som
tjänstgjort kortast tid.

20 §

4 Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som är folkbok-

förd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller förvalt-
ningsrättens domkrets och som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Den som är anställd vid en domstol, Skatteverket, en länsstyrelse, Försäk-

ringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen får inte vara nämnde-
man. Detsamma gäller en lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat
eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol samt en
ledamot av en skattenämnd.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en kammarrätt och i en förvaltnings-

rätt.

1 Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2009:773. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2013:85.

SFS 2014:905

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:905

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesför-

måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är
inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämp-

ligheten hos den som har utsetts till nämndeman.

21 §

5 En nämndeman utses för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå

som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt
hinder.

Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på

annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig upphör nämndeman-

nens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman som till följd
av ändrad folkbokföring inte längre är valbar får ha kvar sitt uppdrag under
resten av tjänstgöringstiden.

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny

nämndeman för den tid som återstår. Ändras antalet nämndemän inom dom-
kretsen får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av
första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en nämndeman vars tjänst-

göringsperiod upphör senast den 31 december 2014.

3. För en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast

den 31 december 2015.

4. Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som

börjar den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:773. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.