SFS 2015:182 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

150182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Högsta förvaltningsdomstolen prövar

1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska

göras till domstolen, och

3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än

som anges i 8 §.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd

i Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara
skyldig att genomgå läkarundersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2013:649. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2015:182

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.