SFS 1974:356

740356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 356 Lag

Utkom från t rycket oiii ändring 1 lagen (1971:289) om allmänna

den 13 juni 1974

förvaltnlngsdomstolar;

utfärdad den 31 ma j 1974.

Kung). Maj:t förordnar med riksdagen' att i § lagen (I97l;289) om

allmänna förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

818

' Prop. 1974:78, JuU 14, rskr 233

¬

background image

1 § Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs,

SFS 1974: 356

högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockhol m.

Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regerings­

rätten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i

Göteborg och kammarrätten i Sundsvall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Utan hinder av andra stycket andra punkten i öve rgångsbestämmel­

serna till lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar får

Kungl. Maj:t bestämma att kammarrätten i Sund svall skall pröva där

angivna besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för

kammarrätten i Sundsvall.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.