SFS 1975:680

750680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:680

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-

trycket

domstolar;

den I sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens be slut' föreskrives att 2 § lagen (I97I: 289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

2 P Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslägen

(1971:291).

2. besvär över annat beslut i förvalt ningsärende som enligt lag eller av

riksdagen beslutad författning eller enligt instruk tion för kammarrätterna

anföres hos domstolen.

Om regeringsrättens behörighet at t pröva ansökningar om resning och

återställande av försutten tid finns bestämmelser i 11 kap. 11 § regerings­

formen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1976 .

På regeringe ns vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

^ Senaste lydelse 1974:577. �ndringen innebär att första stycket 3 upphävs.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.