SFS 1976:401

760401.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:401

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-

från trycket

domstolar;

den ISjuni 1 976

utfärdad den 20 maj 19 76.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

1

Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen s ägs, högsta

allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regeringsrät­

ten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göte­

borg, kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76: 138, JuU 36, rskr 307.

^ Senaste lydelse 1974:356.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.