SFS 1980:385

800385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

At"*:

i

Lag

SFS 1980: 385

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

Utkom från trycket

den I6jiini 1980

I ,

utfärdad den 5 juni 1980.

1 :i:

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971: 289) om allm än­

na förvaltningsdomstolar'' skall ha nedan angivna lydelse.

18 § Länsrätt är domför med en lagfaien domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid så dant förhör med vittne eller sakkunnig som begäils av annan

länsrätt samt vid sådant förhör i ä rende enligt utlänningslagen (1954; 193)
som begärts med stöd av 40 § samma lag.

3. vid b eslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat up penbart förbiseende.

4. vid beslut, såvitt gäller svenskt körkort, trafikkort eller traktorkort,

om återkallelse tills vidare eller, såvitt gäller utländskt körkort, om vagran

lills vidare att godkänna körkortet, när del är uppenbart att sådant beslut

bör meddelas,

^

5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mal.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

len rätt. är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid es ut som

'nte innefattar prövning av målet i sa k.

Vad som sägs i a ndra stycket gäller även vid av görande av

' f'rop. 1979/80:153. JuU 43. rskr 390.

' Lagen omtryckt 1979:165.

¬

background image

SFS 1980:385

'⬢ "Jäl ellligt b°evissäkringslagen (1975: 1027) för skatt e- och avgiftspro

ceLr enligt lagen (1978: 880) om betalningssäknng för skatter, tullar och

Zmér om handlings undantagande från taxenngsrev.sion, skatterevi-

sion eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kon-

trolluppgift enligt taxeringslagen (1956:623),

I om omhändertagand e för utredning enligt 30 § ba rnavårdslagen

I

3. mål

^'4^°m^å? enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningama med u ndan-
tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt,

5. mål om uppdel ning av taxeringsvärde enligt 8 § 3 mom. sista stycket

kommunalskattelagen (1928:370),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 1 000 kronor,

7. mål enligt skatte- och taxer ingsförfattningarna i vilke t beslutet över­

ensstämmer med partemas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp gen om offentligt biträde i ett ärende hos

myndighet,

9. mål i vil ket saken är uppen bar.

en annan

Denna lag träder i k raft den 1 juli 19 80.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.