SFS 1980:274

800274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v ..

;

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

SFS 1980:274

Utkom från trycket

den 28 maj 1980

utfärdad den 8 maj 1980.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om lagen (197 1; 289) om all­

männa förvaltningsdomstolar^

^e/.v att 8, 11 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i l agen skall inforas två nya paragrafer, 13 a och 13 b §§, av ne-

'^an angivna lydelse.

I Prop. 1979/80; 105, KU 46. rskr 270.

r-agcn omtryckt 1979:165.

431

I I

I

I

I

i 1

1

I

I

1

1

¬

background image

SFS 1980:274

' ? b^lsrs^Ji^'enlignaVel er annan

2" må l som underställs domstolen enligt folkbokfönngsförordningen

^^R^gSen förordnar om ka^^^

11 § Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma alt
avdelning skall vara förlag d till annan ort an den där domstolen harsiii

^^Avdclning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande sami

av minst två k ammarrättsråd, av vilka e n är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behan dling av mål om

fastighetstaxering finns bestämmelser i taxeringslagen (1956:623). Bestäm­
melser om särskild sammansättning vid behandling av kommunalbesvärs-
mål finns i 13 a §.

12 § Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lag­

farna ledamöter får ej sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är kam­

marrätt domfö r med tre lagfarna ledam öter och två nämndemän. Fler än

fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i rätten.

Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som e j innebär att målet avgöres,
2. vid förordnande rörande saken i avvakt an på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varig enom domstolen skiljer sig från målet uta n att detta

prövats i sak.

Handlägges m ål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål,

får nämndemän deltaga vid han dläggningen även av det senare målet.

Om domfö rhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns be­

stämmelser i taxe ringslagen (1956: 623). Bestämmelser om do mforhet vid

behandling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Regeringen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast måls

beredande får vidtagas av lagfaren ledamot i kammarrätten elle r annan

tjänsteman vid denna.

13 a § Kammarrätten skall vid behandling av kommunalbesvärsmål be­

stå av tre la gfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som an­

ges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana

all som anges i 1 2 § andra stycket 1-3 samt vid prövnin g av besvär som

uppenbarligen inte kan bif allas

432

bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje kam-

verksamh ?

ledamöterna skall ha god kännedom om kommun

Om en '

'•^g^ringen för tre år.

,

mot för den rfl'

avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny

tillträdande t'

återstår. Ändras antalet särskilda ledamöter, fåren

''ande ledamot utses för kortare tid än tre å r.

¬

background image

Kammarrätten fördela r tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna

efier samråd med dem.

SFS 1980:274

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(J ustitiedepartementet)

k

L

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.