SFS 1980:1125

801125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1125 Lag

Utkom från trycket

den 9 januari 1981

om äudrSeg i lagen (1971:289) om allmänna

forvalÉniinigsdloiinistolar;

utfärdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut» föreskrivs alt 14 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolai^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 §' Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt-

ningama i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt bamavårdslagen (1960:97), lagen (1954:579) om nykter­

hetsvård, utlänningslagen (1980: 376), smittskydd slagen (1968:231), lagen
(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge for

verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen

(1977: 477) i den utsträckning som är föreskrivet i des sa lagar samt mål en­

ligt 21 kap. föräldrabalken,

3. mål enligt lagen (1980: 1123) om offentlig insyn i säkerhe tsarbetet vid

kärnkraftverken.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Bestämmelser om tillämpningen till utgången av juni 1981 av 14 § 3 i dess

äldre lydelse finns i övergångsbestämmelserna till lagen (1980:978) om

ändring i lagen (1971:289) om allmänn a förvaltningsdomstolar.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:25, NU 23, rskr 112.

^ Lagen omtryc kt 1979:165.

3 Senaste lydelse 1980:978,

ä

.s

lj '•


(i-ii

b

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.