SFS 1980:978

800978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:978 Lag

Utkom från trycket

den 18 december 1980

om änndrÉng i lagern (1971:289) om allmäima

utfördad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt-

ningama i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt barnavård slagen (1960:97), lagen (1954:579) om nykter­

hetsvård, utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231), lagen

(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för

verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen

(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål en­
ligt 21 kap. föräldrabalken.

18 §=> Länsrätt är domfor med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid så dant förhör med vittne eller salckunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid så dant förhör i ären de enligt utlänningslagen (1980:376)

som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid be slut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt kör­
kort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domfor med en lagfaren domare ensam vid beslut som

inte innefattar prövning av målet i sal t.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdöm ande av vite,
2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevi­

sion eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kon­
trolluppgift enligt taxeringslagen (1956:623),

3. mål om omhändertagande för utredning enligt 30 § bamavårdslagen

(1960:97),

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningama med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 8§ 3 mom. sista stycket

kommunalskattelagen (1928:370),

1880

' Prop. 1979/80: 178, TU 1980/81:1, rsly 1980/81:29.

^ Lagen omtryckt 1979:165.

" Senaste lydelse 1980: 385.

¬

background image

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 1000 kr onor»

SFS 1980:978

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att varning

meddelas eller om det är uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller
traktorkort skall återkallas eller att ett utländskt körkort inte skall godkän­

nas,

10. mål i vilket sak en är uppenbar.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1981. De äldre bestämmelserna i

14 § 3 skall dock gälla till utgången av juni 1981.

På regeringens väg nar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.