SFS 1981:37

810037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:37

Lag

Utkom från trycket

den 27 januari 1981

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14, 18 och 20 §§ lagen (1971: 289)

om allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 §" Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980: 620), lagen (1980: 621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, utlänningslagen (1980:376), smitt­

skyddslagen (1968: 231), lagen (1970:375) om utlämning till D anmark, Fin­

land, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behand­

ling och körkortslagen (1977:477) i d en utsträckning som är föreskrivet i

dessa lagar samt mål enligt 21 k ap. föräldrabalkcn,

3. mål enligt lagen (1980:1123) om offentlig insyn i säk erhetsarbetet vid

kärnkraftverken.

46

' Prop. 1979/80:1, SoU 198 0/81:15, rskr 130.

^ La gen omtryckt 1979:165.

' Senaste lydelse 1980:1125.

¬

background image

18

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

SFS 1981:37

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid så dant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen (1980:376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt kör­

kort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid annat beslut som inte i nnefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren dom are ensam vid beslut som

inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i andra s tycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för sk atte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och

avgifter, om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevi­

sion eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kon­

trolluppgift enligt taxeringslagen (1956 : 623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980: 621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undan­

tag av mål om arbetsgivar es ansvarighet för arbetstagares skatt.

5. mål om uppdelning av taxe ringsvärde enligt 8 § 3 mom. sis ta stycket

kommunalskattelagen (1928: 370),

6. mål som avs er ändring av taxerad inkomst med högst 1 000 kronor,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med parter nas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt b iträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att varning

meddelas eller om det är uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller

traktorkort skall återkallas eller att ett utländskt körkort inte skall godkän­

nas,

10. mål i vilket saken är uppenbar.

20 § Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är myndig svensk
medborgare, som är kyrkobokförd i länet och inte har fyllt sjuttio å r.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse eller under

länsstyrelse lydande myndighet, länsläkare, biträdande länsläkare, lagfa­

ren domare, åklagare eller advokat eller annan som har till yrke att föra

andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt får inte sam tidigt vara nämndeman i kammarr ätt.

Den som har fyllt s extio år eller uppger annat giltigt hinder är inte skyl-

Senaste lydelse 1980: 978.

47

¬

background image

SFS 1981:37

dig att mottaga uppdrag som nämndem an. Den som har avgått som nämn­
deman är inte skyldig att mottaga nytt uppdrag förrän efter sex å r.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 .

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.