SFS 1981:1092

811092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

"ö(:]pl

t-iiÖ

rnib

HilClP

li?rJ

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 26 novem ber 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar

c/e/s att 4 § skall ha nedan angivna lydelse,

de/s att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av nedan angivna lydel­

se.

4 §2 Regeringsrätten är delad i två eller flera avdelningar. Avdelningarna
är lika behöriga at t upptaga mål som regeringsrätten handlägger.

Regeringsrättens ordförande är ordförande på en avdelning. Ordförande

på annan avdelning är det regeringsråd som regeringen förordnar.

4 a § På avdelning dömer fem regeringsråd. Avdelningen är dock dom-
för med fyra re geringsråd, om tre av dessa är ense om slutet.

SFS 1981:1092

Utkom från trycket

den 15 december 1981

' Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 44.

^ Senaste lydelse 1974:577. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

2171

¬

background image

SFS 1981:1092

Vid pr övning av ansökningar om resning eller återställande av fö

tid och vid prövning av frågor som avses i 28 § förvalt ningsprocessl
(1971; 291) är avdelningen domför med tre regeringsråd, om prövningen
av enkel beskaffenhet. Vid be slut om avvisande av för sent inkomna ^
svär och avskrivning av mål efter återkallelse är avdelningen domför mécl r
tre regeringsråd. Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall ffé

regeringsråd delta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.