SFS 1982:1089

821089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1089 Lag

Utkom från trycket

om äiTidriEg fl lagen (1971:289) om allmänna

den 21 december 1982

Utfärdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om all ­

männa förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

18

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid såd ant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av ann an

länsrätt samt vid såda nt förhör i äre nde enligt utlänningslagen (1980:376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag.

' Prop. 1982/83:13, TU 2, rskr 36.

^ La gen omtryckt 1981:1323.

2702

' Senaste lydelse 1982:331.

¬

background image

fv j. vid be slut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

SFS 1982:1089

fantiat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om åte rkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är pålcallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som
inte innefattar prövning av målet i sa k.

Vad som sägs i andr a stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgifts­

processen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar

och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeringslagen (1956:623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 § lagen (1981:1243) om vård
av missbrukare i vissa fall,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningama med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 ka p. 15 § fastighets­

taxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 2500 kr.,
7. mål enligt s katte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med par ternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är

uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål i vilket saken ä r uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

2703

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.